28/BVHTTDL-NTBD

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v hướng dẫn thực hiện Đề án đào tạo diễn viên, nhạc công cho các đơn vị nghệ thuật Tuồng, Chèo, Cải lương và Dân ca kịch chuyên nghiệp trong cả nước giai đoạn 2016 – 2020

Kính gửi:
              - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
              - Sở Văn hoá, Thể thao; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành.
 
Nhằm sớm khắc phục tình trạng thiếu hụt diễn viên tại các đơn vị nghệ thuật truyền thống trên toàn quốc; góp phần bảo tồn, gìn giữ, kế thừa và phát huy giá trị của các loại hình nghệ thuật truyền thống; đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân trong thời kỳ hội nhập và yêu cầu phát triển bền vững đất nước; ngày 16 tháng 12 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 4363/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Đề án đào tạo diễn viên, nhạc công cho các đơn vị nghệ thuật Tuồng, nghệ thuật Chèo, nghệ thuật Cải lương và Dân ca kịch chuyên nghiệp trong cả nước giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, trong năm 2016-2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tuyển sinh và đào tạo theo hình thức tập trung hệ Trung cấp chính quy chuyên ngành diễn viên và nhạc công đối với các loại hình nghệ thuật nêu trên từ nguồn kinh phí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đề đề án được tố chức triến khai đồng bộ, đạt hiệu quả cao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện như sau:
1. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành:
- Chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, báo cáo thực trạng và nhu cầu đào tạo đội ngũ diễn viên, nhạc công thuộc loại hình nghệ thuật Tuồng, Chèo, Cải lương và Dân ca kịch có ở địa phương về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Cục Nghệ thuật biểu diễn) trước ngày 15 tháng 2 năm 2016.
- Chỉ đạo Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị có liên quan tạo điều kiện để diễn viên, nhạc công sau khi hoàn thành khóa đào tạo được tiếp nhận, tuyển dụng vào công tác tại đơn vị nghệ thuật của địa phương; thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với diễn viên, nhạc công không còn khả năng làm nghề nhưng chưa đến tuổi nghỉ hưu, lộ trình từ năm 2016 đến năm 2020 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2014, Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ban hành ngày 14 tháng 4 năm 2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính.
- Bố trí nguồn kinh phí đảm bảo công tác tổ chức rà soát, tuyên truyền và tuyển chọn, thực hiện Đề án tại địa phương.
2. Yêu cầu Sở Văn hoá, Thể thao; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành:
- Phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn xây dựng kế hoạch, chủ trì tổ chức rà soát, tuyên truyền và tuyển chọn vòng sơ tuyển tại địa phương; báo cáo kết quả sơ tuyển diễn viên, nhạc công Tuồng, Chèo trước ngày 20 tháng 6 năm 2016 và diễn viên, nhạc công Cải lương, Dân ca kịch trước ngày 20 tháng 6 năm 2017;
- Phối hợp với Ban Quản lý, điều hành, thực hiện Đề án của Cục Nghệ thuật biểu diễn để tổ chức tốt vòng chung tuyển tại địa phương; báo cáo kết quả chung tuyển diễn viên, nhạc công Tuồng, Chèo trước ngày 31 tháng 7 năm 2016 và diễn viên, nhạc công Cải lương và Dân ca kịch trước ngày 31 tháng 7 năm 2017;
-Hoàn thiện các văn bản và hồ sơ học sinh trúng tuyển (theo hướng dẫn của Cục Nghệ thuật biểu diễn) báo cáo về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; hướng dẫn gia đình có học sinh trúng tuyển làm văn bản cam kết theo nội dung Đề án.
- Chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật Tuồng, Chèo, Cải lương và Dân ca kịch hiện có đang hoạt động ở địa phương thực hiện tốt công tác tuyến sinh theo Kế hoạch; đôn đốc, theo dõi và quản lý số học sinh trúng tuyển tại địa phương quá trình học tập; tạo điều kiện tiếp nhận số học sinh đã dự tuyến tại địa phương và hoàn thành khóa đào tạo trở về hoạt động tại đơn vị.
Đề nghị Ủy ban nhân dân, Sở Văn hóa, Thể thao; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành quan tâm chỉ đạo thực hiện Đề án. Trong quá trình triển khai, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị thông tin về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Cục Nghệ thuật biểu diễn) để kịp thời hướng dẫn, thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;                  ,
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Cục Nghệ thuật biểu diễn;
- Các đơn vị nghệ thuật Tuồng, Chèo, Cải lương
và Dân ca kịch trong toàn quốc;
- Lưu: VT, NTBD, TĐg(80).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác