28/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Liên hoan Tuyên truyền lưu động kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 4289/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2015;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Văn hoá cơ sở chủ trì phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng Ca khúc cách mạng kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
- Thời gian: Tháng 4 năm 2015;
- Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Kinh phí tổ chức Liên hoan trích trong kinh phí hoạt động sự nghiệp của Cục Văn hóa cơ sở năm 2015.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ,Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,
Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành định này./.
 
Nơi nhận:
-NhưĐiều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c);
- S VHTTDL các tỉnh, thành phố phổi hợp tổ chức;
- Lưu: VT, VHCS, LH.25.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác