2904/BVHTTDL-KHTC

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 2904/BVHTTDL-KHTC ngày 08 tháng 8 năm 2013 Về việc thoả thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình-chùa Ngô Xá, chùa Nề, tỉnh Nam Định

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 401/TTr-SVHTTDL ngày 05 tháng 6 năm 2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định về việc đề nghị thẩm định dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình-chùa Ngô Xá, chùa Nề, tỉnh Nam Định. Sau khi xem xét, nghiên cứu hồ sơ dự án gửi kèm và ý kiến thẩm định của Cục Di sản văn hóa tại Công văn số 510/DSVH-DT ngày 24 tháng 7 năm 2013, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Di tích đình chùa Ngô Xá, chùa Nề là di tích lịch sử văn hoá có giá trị đã được xếp hạng di tích quốc gia. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 1514/BVHTTDL-DSVH ngày 25 tháng 4 năm 2013 đồng ý chủ trương lập dự án tu bổ và tôn tạo di tích. Nội dung dự án đã đánh giá được hiện trạng của di tích và đề xuất phương án tu bổ, tôn tạo đáp ứng được các quy định của quy chế phục hồi, tu bổ, tôn tạo di tích. Cụ thể:

1.1. Đối với hạng mục chùa Ngô Xá: Phương án mặt bằng tổng thể tu bổ, tôn tạo; tu bổ Tam bảo, Nhà Tổ; tôn tạo xây dựng mới Nhà mẫu, Nhà khách, Lầu hoá vàng, Nhà bao che công trình, cấp thoát nước.

1.2. Đối với hạng mục đình Ngô Xá: Tu bổ đình chính; tôn tạo xây dựng mới Nhà bia, Nghi môn, Nhà bao che công trình.

1.3. Đối với hạng mục chùa Nề: Phương án mặt bằng tổng thể tu bổ, tôn tạo; tu bổ Nhà Tổ; xây dựng mới Tam bảo, Nhà bia, Lầu hoá vàng, thoát nước, chống mối di tích.

2. Tuy nhiên,  đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định yêu cầu đơn vị tư vấn cần lưu ý bổ sung và chỉnh sửa một số nội dung sau của dự án:

2.1. Phương án tu bổ Tam bảo chùa Ngô Xá: Tu bổ nguyên trạng hệ thống tường bao bằng gạch vồ hiện có (không xây mới). Giữ nguyên hệ thống ngưỡng cửa và không thay đổi nội dung trang trí trên bờ nóc.

2.2. Giảm quy mô công trình Nhà đón tiếp sao cho chiều cao công trình thấp hơn Tam bảo của chùa. Lưu ý việc xây dựng khu vệ sinh tại địa điểm không làm ảnh hưởng đến cảnh quan của di tích.

2.3. Tính toán lại phương án xây dựng Nhà bao che phù hợp với tình trạng xuống cấp của công trình Tam bảo và Nhà Tổ. Trong khái toán tổng mức đầu tư cần phân định rõ mức bố trí của từng nguồn vốn để tu bổ, tôn tạo di tích.

2.4. Giảm các trang trí hoa văn trên tường rào bảo vệ di tích.

3. Về nguồn vốn đầu tư: Vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá chỉ hỗ trợ để tu bổ, tôn tạo các hạng mục di tích gốc. Đối với các hạng mục còn lại, đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối ngân sách của địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện dự án.

Đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định căn cứ vào ý kiến nêu trên yêu cầu đơn vị tư vấn hoàn thiện dự án trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định phê duyệt đồng thời cho triển khai bản vẽ thi công và gửi về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (kèm theo Quyết định phê duyệt dự án) để xem xét và làm cơ sở bố trí vốn cho dự án./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng b/c;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Cục Di sản văn hóa;

-Lưu: VT, KHTC, QK.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác