290/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v biểu diễn nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân, phục vụ nhân dân dịp Tết Nguyên đán 2016 tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 4148/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Nghệ thuật biểu diễn;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, chỉ đạo Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam và các đơn vị nghệ thuật có liên quan xây dựng chương trình nghệ thuật, biểu diễn mừng Đảng, mừng Xuân và phục vụ nhân dân tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam vào dịp Tết Nguyên đán 2016.
Điều 2. Kinh phí thực hiện trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2016 của Cục Nghệ thuật biểu diễn, gồm: Xây dựng kịch bản, luyện tập, biểu diễn, ăn, ở, đi lại cho các nghệ sỹ, sân khấu, âm thanh, ánh sáng và các chi phí có liên quan.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, Giám đốc Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
-Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Vương Duy Biên;
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, NTBĐ(2), Thg.15
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác