2913/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v kiểm tra, đánh giá về chất lượng nội dung, hình thức các ấn phẩm báo, tạp chí theo Quyết định 2472 của Thủ tướng Chính phủ ngày 28/22/2011

nh gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch các tỉnh, thành
 
Thực hiện Quyết định 2472/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ ngày 28 tháng 12 năm 2011, Hướng đẫn Thông tư Liên tịch số 02/2012/TTLT-UBDT- BTTTT-BVHTTDL ngày 13 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban Dân tộc, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015.
Bộ Văn hóa, Thể thao về Du lịch yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố tổ chức kiểm tra, đánh giá về chất lượng nội dung, hình thức các ấn phẩm, báo, tạp chí cấp (không thu tiền) cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định 2472/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn, nêu rõ những hạn chế tồn tại và nguyên nhân, kiến nghị đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nội dung, hình thức các ấn phẩm, báo tạp chí phục vụ vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng hiệu quả, thiết thực góp phần nâng cao nhận thức, xóa đói giảm nghèo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng các ấn phẩm báo, tạp chí gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Văn hóa dân tộc) số 51 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 10 tháng 9 năm 2014./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Hồ Anh Tuấn (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, Vụ VHDT, L70.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác