2918/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định thành lập Hội đồng Thẩm định Liên hoan nghệ thuật Hát Then, Đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái lần thứ V năm 2015 tại tỉnh Tuyên Quang

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 1699/QĐ-BVHTTDL, ngày 26 tháng 5 năm 2015 và Kế hoạch số 2061/KH-BVHTTDL, ngày 26 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Liên hoan nghệ thuật Hát Then, Đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái lần thứ V năm 2015 tại tỉnh Tuyên Quang;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng Thẩm định các hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan nghệ thuật Hát Then, Đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái lần thứ V năm 2015 tại tỉnh Tuyên Quang gồm các ông, bà có tên sau đây:                           
1. PGS.TS Lê Văn Toàn, Nguyên Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng;
2. Ông Lưu Xuân Lý, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhà Xuất bản văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Chủ tịch Hội đồng;
3. Bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Chủ tịch Hội đồng;
4. Ông Chu Tuấn Thanh, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ủy Ban Dân tộc - Ủy viên;
5. Ông Hoàng Tuấn Cư, Nhà nghiên cứu văn hóa dân tộc - Ủy viên;
6. PGS.TS Lê Ngọc Thắng, Giảng viên trường Bồi dưỡng Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;
7. PGS.TS Nguyễn Thị Yên, Trưởng phòng Tín ngưỡng lễ hội, Viện Nghiên cứu văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam - Ủy viên.
Tư vấn Hội đồng thẩm định:
1. Ông Hoàng Đức Hậu, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
2. Ông Vi Hồng Nhân, Nhà nghiên cứu văn hóa dân tộc; Nguyên Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
Thư ký Hội đồng:
1. Bà Hoàng Thị Lan, Chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
2. Bà Hoàng Thị Vân, Chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
3. Bà Lê Thúy Hằng, Chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
4. 01 chuyên viên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang.
Điều 2: Nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định:
- Thẩm định, đánh giá chất lượng các tiết mực tham gia Liên hoan nghệ thuật Hát Then, Đàn Tính của các nghệ nhân, diễn viên thuộc các đoàn tham gia Liên hoan và báo cáo Ban Tổ chức về kết quả chấm điểm theo cơ cấu giải thưởng đã được phê duyệt;
- Chủ tịch Hội đồng có nhiệm vụ điều hành chung, ban hành quy chế làm việc của Hội đồng, tiêu chí chấm điểm khi đã có sự thống nhất với toàn thể thành viên của Hội đồng, giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thẩm định;
- Các thành viên của Hội đồng thẩm định có trách nhiệm thực hiện quy chế làm việc của Hội đồng và phối hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, chịu sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng;
- Tư vấn Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ tư vấn nội dung cho các thành viên Hội đồng theo mục đích yêu cầu của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Liên hoan.
- Thư ký có nhiệm vụ giúp việc cho các thành viên của Hội đồng. Tống hợp kết quả thẩm định, ghi biên bản các phiên họp của Hội đồng.
- Hội đồng thẩm định được đài thọ toàn bộ chi phí (đi lại, ăn, nghỉ) trong quá trình làm việc theo yêu cầu của Ban Tổ chức đã đề ra. Kinh phí hoạt động của Hội đồng được trích trong kinh phí của Liên hoan theo dự toán được phê 4 duyệt.
Điều 3: Hội đồng thẩm định Liên hoan nghệ thuật Hát Then, Đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái lần thứ V năm 2015 tại tỉnh Tuyên Quang tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng(để b/c);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, VHDT,HL20.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác