2919/KH-BVHTTDL

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

KẾ HOẠCH Tổng thể Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban Chỉ đạo ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2009

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BAN CHỈ ĐẠO NGÀY HỘI VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG NĂM 2009

 

KÊ HOẠCH TÔNG THÊ

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các tỉnh đồng băng sông Hồng năm 2009 tại tỉnh Thái Bình

Căn cứ Quyết định số 2767/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức "Những ngày văn hóa, thể thao và du lịch các tỉnh đồng bằng sông Hồng" năm 2009;

Căn cứ Thông báo số 2892/TB-BVHTTDL ngày 31 tháng 8 năm 2009 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo ý kiến kết luận của Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái, Trưởng Ban Chỉ đạo tại buổi họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Ngày hội ngày 29/8/2009;

Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các tỉnh đồng bằng sông Hồng xây dựng Kế hoạch tổng thể Ngày hội với các nội dung cụ thể như

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CÂU

1. Mục đích

a) Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các tỉnh đồng bằng sông Hồng nhằm thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về văn hoá, thể thao và du lịch; là một trong những hoạt động chính trong năm 2009, Ngành văn hoá, thể thao và du lịch quán triệt và triển khai Nghị quyết 26-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn “…Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn, hài hoà giữa các vùng…Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội hiện đại; nông thôn ổn định giàu bản sắc văn hoá dân tộc...".

b) Nhằm tôn vinh, gìn giữ và phát huy, giới thiệu bản sắc văn hoá các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Là dịp để diễn viên, vận động viên, nghệ nhân được gặp gỡ, giao lưu và giới thiệu những nét Văn hóa - Thể thao - Du lịch truyền thống tốt đẹp, đặc sắc của mỗi địa phương, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân địa phương. Đồng thời là dịp để các nhà quản lý văn hóa-xã hội học tập, trao đổi kinh nghiệm đẩy mạnh Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; khôi phục, bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian; tăng cường liên kết phát triển du lịch khu vực đồng bằng sông Hồng.

c) Thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

2. Yêu cầu

a) Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các tỉnh đồng bằng sông Hồng phải mang đậm đà bản sắc Văn hóa - Thể thao - Du lịch truyền thống đặc trưng của khu vực đồng bằng sông Hồng. Thể hiện sự sáng tạo, phong phú, đa dạng và độc đáo của quần chúng do các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên các tỉnh tham gia thể hiện, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng công chúng đến tham gia Ngày hội.

b) Ngày hội được tổ chức tưng bừng, rực rỡ sắc mầu, sôi động tạo được không khí vui tươi, phấn khởi của nhân dân, các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên các tỉnh về tham gia Ngày hội. Ngày hội góp phần tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 5 (Khoá VIII) về "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc"; tôn vinh giá trị nông nghiệp, nông dân, nông thôn; thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước; tích cực lao động-sản xuất hoàn thành những mục tiêu kinh tế-xã hội của Đại hội Đảng lần thứ X đề ra.

c) Đảm bảo sự thống nhất trong chỉ đạo và triển khai thực hiện giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thái Bình và các tỉnh đồng bằng sông Hồng để Ngày hội thiết thực, an toàn, tiết kiệm, nội dung phong phú, đa dạng, ấn tượng; phù hợp với chương trình phát triển kinh tế-xã hội của mỗi tỉnh, thành phố tham gia.

II QUY MÔ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NGÀY HỘI

1. Tên gọi:

"Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các tỉnh đồng bằng sông Hồng lần thứ nhất năm 2009 tại Thái Bình".

2. Quy mô

Gồm 10 tỉnh đồng bằng sông Hồng: Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, Hà Nội, Vinh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng.

3. Không gian tổ chức:

- Ngày hội diễn ra ở Thành phố Thái Bình và trung tâm các huyện thuộc tỉnh Thái Bình; không gian ngoài trời và trong nhà.

4. Thời gian

03 ngày: Từ ngày 14/10 đến ngày 16/10/2009 (không kể ngày đi và về).

 

III. CƠ QUAN CHỈ ĐẠO VÀ PHỐI HỢP THỰC HIỆN

1. Cơ quan chỉ đạo

Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch và Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình.

2. Cơ quan phối hợp

Ủy ban nhân dân các tỉnh đồng bằng sông Hồng: Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, Hà Nội, Vinh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng.

3. Các đơn vị thực hiện

Các đơn vị chức năng của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch do Văn phòng chủ trì phối hợp gồm: Cục Văn hoá cơ sở; Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Cục Hợp tác quốc tế, Đoàn TNCS HỒ Chí Minh của Bộ; Tổng cục Thể dục Thể thao (Vụ Thể thao quần chúng); Tổng cục Du lịch (Viện nghiên cứu phát triển du lịch).

-          Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh đồng bằng sông Hồng và đơn vị tổ chức sự kiện.

-           

IV. THÀNH PHẦN THAM GIA NGÀY HỘI

1. Khách mời

- Lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

- Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân 10 tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng.

- Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch một số tỉnh-thành

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, huyện, thị xã thuộc tỉnh Thái Bình.

- Đại diện các công ty lữ hành

- Phóng viên báo, đài Trung ương và địa phương.

2.  Đối tượng tham gia

- Các đơn vị thực hiện thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lích các tỉnh đồng bằng sông Hồng và đơn vị tổ chức sự kiện.

- Nghệ nhân, diễn viên, vận động viên của các tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng.

- Các đội tuyên truyền lưu động của các tỉnh-thành khu vực phía Bắc được triệu tập

 

V.  NỘI DUNG VÀ LỊCH HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀY HỘI

1. Ngày thứ nhất: Ngày 14 tháng 10 năm 2009

* Lễ dâng hương tại Di tích Đền Trần:

07h30: các đoàn tập trung tại Quảng trường 14/10, hành hương về khu di tích Đền thờ các Vua Trần, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình, các đoàn tham gia Ngày hội và các đoàn thông tin cổ động tham gia Hội thi tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 7. (Cục Văn hoá cơ sở, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình, Công an tỉnh Thái Bình và UBND huyện Hưng Hà tổ chức thực hiện).

* Triển lãm trưng bày Bộ ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh; triển lãm ảnh giới thiệu quê hương, con người các tỉnh đồng bằng sông Hồng và Bầu chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên thế giới (đến hết sáng 16/10/2009)

Khai mạc Triển lãm trưng bày Bộ ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh; triển lãm ảnh giới thiệu quê hương, con người các tỉnh đồng bằng sông Hồng tại Thành phố Thái Bình (Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình tổ chức thực hiện - thời gian thông báo sau).

Tổ chức bầu chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên thế giới do tổ chức New Open World phát động tại Thành phố Thái Bình (Cục Hợp tác quốc tế, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Bộ VHTTDL và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình tổ chức thực hiện - thời gian thông báo sau).

* Hội thảo "Phát triển du lịch khu vực đồng bằng sông Hồng’’. (1/2 buổi)

14h00: Khai mạc Hội thảo "Phát triển du lịch khu vực đồng bằng sông Hồng" tại khách sạn Dầu khí, thành phố Thái Bình. Đồng thời tổ chức các quầy giới thiệu sản phẩm du lịch các tỉnh-thành trong khu vực.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo các tỉnh đồng bằng sông Hồng, các nhà quản lý du lịch các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch của 10 tỉnh đồng bằng sông Hồng, các tham luận viên và các công ty lữ hành. (Tổng cục Du lịch, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình và Sở Văn hoá, Thể thao và du lịch các tỉnh đồng bằng sông Hồng tổ chức thực hiện).

* Hội chợ-Triển lãm văn hoá-thểthao-du lịch (đến hết sáng 16/10/2009)

14h30: Khai mạc "Hội chợ-triển lãm văn hoá-thể thao-du lịch" tại Thành phố Thái Bình (Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình và các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch khu vực tổ chức thực hiện).

* Khai mạc các giải thể thao quần chúng, trò chơi dân gian (đến hết sáng 16/10/2009)

- Sáng 14/10: Khai mạc Giải vật dân tộc tại Sân vận động tỉnh Thái Bình.

- Chiều 14/10: Khai mạc Giải Kéo co tại Quảng trường 14/10. Biểu diễn trò chơi dân gian: đi cà kheo, múa lân rồng, trống hội tại Thành phố Thái Bình.

Thành phần tham dự: các vận động viên quần chúng, nghệ nhân của các đoàn tham dự Ngày hội (Tổng cục Thể dục thể thao và Sở Văn hoá, Thể thao và

Du lịch tỉnh Thái Bình tổ chức thực hiện).

- Giải Bóng bàn Thanh niên 10 tỉnh trong khu vực tổ chức từ ngày 14- 16/10/2009 tại Trung tâm Văn hoá thể thao Thanh thiếu niên tỉnh Thái Bình (Đoàn Thanh niên tỉnh Thái Bình thực hiện; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thái Bình hỗ trợ về chuyên môn).

* Khai mạc "Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các tỉnh đồng bằng sông Hồng .(100 phút)

Yêu cầu đối với Lễ khai mạc: Lễ Khai mạc được truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình Việt Nam, thời lượng 90-100 phút, có kịch bản chi tiết riêng, phù hợp với mục đích, ý nghĩa của Ngày hội; sân khấu được bố trí hoành tráng, hiện đại, đảm bảo âm thanh, ánh sáng phục vụ truyền hình trực tiếp; chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu hoành tráng, sôi động và hấp dẫn, với sự tham gia của diễn viên nghệ thuật chuyên nghiệp, diễn viên các đoàn văn hoá-nghệ thuật tỉnh Thái Bình và một phần diễn viên các đoàn văn hoá-nghệ thuật của các tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng. Ban Tổ chức xây dựng kịch bản chi tiết và triển khai thực hiện, Ban Chỉ đạo phê duyệt nội dung.

2. Ngày thứ hai: Ngày 15 tháng 10 năm 2009

* Khai mạc Hội thi tuyên truyền lưu động. (1/2 buổi)

7h30: Tổ chức biểu diễn nghệ thuật của một số đội tuyên truyền, chủ đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Sau đó tổ chức đi biểu diễn trên địa bàn tỉnh Thái Bình đến hết tối 15/10/2009 (Cục Văn hoá cơ sở tổ chức thực hiện).

* Hội nghị Tổng kết 20 năm xây dựng Làng văn hoá khu vực phía Bắc (1/2 buổi)

 14h00: Hội nghị Tổng kết 20 năm Phong trào xây dựng Làng văn hoá các tỉnh-thành khu vực phía Bắc tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (Cục Văn hoá cơ sở, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện).

* Các chương trình văn hoá nghệ thuật, trò chơi dân gian, thi đấu thể thao (ngày 15 tháng 10 năm 2009)

Chiều 15/10: Tổ chức thi Bơi chải trên sông Trà Lý (sông Bo), thành phố Thái Bình (Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình tổ chức thực hiện).

- Tối 15/10: Tổ chức các chương trình văn hoá, nghệ thuật phục vụ nhân dân Thành phố Thái Bình. Thi đấu chung kết Giải Bóng chuyền nữ Bông lúa vàng (dự kiến 4 đội tham gia) (Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình tổ chức thực hiện) .

3. Ngày 16 tháng 10 năm 2009

* Tổng kết Hội thi tuyên truyền lưu động.

08h00: Tổng kết Hội thi tuyên truyền lưu động (Cục Văn hoá cơ sở và các đội tuyên truyền lưu động tổ chức thực hiện).

08h00: Tiếp tục thi đấu và trao giải thưởng giải thể thao quần chúng, trò chơi dân gian. (Tổng cục Thể dục thể thao, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện).

* Lễ bế mạc - Kết thúc Ngày hội.

10h00: Bế mạc Ngày hội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Thái Bình trao bằng khen cho các đoàn, các đơn vị phục vụ; đơn vị tài trợ tổ chức Ngày hội. Trao cờ đăng cai. (đề nghị địa phương có kế hoạch đăng cai Ngày hội lần thứ hai năm 2010 có đăng ký bằng văn bản tới Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

11h00: Ban Tổ chức chiêu đãi các đoàn, chia tay.

Các đơn vị chủ trì thực hiện các nội dung trên xây dựng kịch bản chi tiết cho từng hoạt động, khớp nối với Ban Tổ chức để các hoạt động được triển khai thống nhất, khoa học và hiệu quả.

Bên cạnh các hoạt động chính nêu trên, Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2009 tại tỉnh Thái Bình được hưởng ứng bồi hoạt động thể thao lớn giải Vô địch Cầu lông toàn quốc năm 2009" tổ chức 9/2009.

 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Xây dựng hệ thống văn bản

a. Về phía Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch:

- Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2009 tại tỉnh Thái Bình; Quyết đình của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Chỉ đạo Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2009 tại tỉnh Thái Bình (Văn phòng Bộ tham mưu thực hiện).

- Kế hoạch tổng thể Ngày hội (Văn phòng Bộ thực hiện).

- Các văn bản thông báo, giấy mời của Ban Chỉ đạo (Văn phòng Bộ thực Quyết định trao Bằng khen tham dự Ngày hội của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Văn phòng thực hiện).

- Quyết định giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Hợp tác quốc tế và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội (Văn phòng Bộ phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện).

- Các Quyết định liên quan của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm Phòng trào xây dựng Làng văn hoá và Hội thi tuyên truyền khu vực tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 7, Ban chấp hành Trung ương khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Cục Văn hoá cơ sở tham mưu thực hiện).

- Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Trọng tài các giải thể thao quần chúng (Tổng cục Thể dục thể thao thực hiện).

- Quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội thảo "Phát triển Du lịch các tỉnh đồng bằng sông Hồng", "Hội chợ ẩm thực sông Hồng" (Tổng cục Du lịch thực hiện).

b. Về phía Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình:

- Tờ trình xin đăng cai tổ chức "Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các tỉnh đồng bằng sông Hồng" năm 2009 (Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình).

- Quyết định của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thái Bình về việc thành lập Ban Tổ chức Ngày hội và các Tiểu ban chuyên môn (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình tham mưu thực hiện).

- Viết kịch bản khai mạc, bế mạc và trình Ban Chỉ đạo phê duyệt (Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện).

- Các văn bản thông báo của Ban Tổ chức Ngày hội (Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch làm thực hiện).

- Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình tặng bằng khen và phần thưởng cho các đoàn về tham gia Ngày hội, các đơn vị phục vụ, đơn vị tài trợ tổ chức Ngày hội (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình tham mưu thực hiện).

2. Các nhiệm vụ cụ thể và phân công thực hiện

3.1. Ban chỉ đạo

a. Trưởng Ban chỉ đạo:

- Triệu tập, chủ trì Hội nghị Ban Chỉ đạo (01 buổi, ngày 29/8/2009) để phân công trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo, trình Bộ trưởng các công việc của Ngày hội, ký duyệt các văn bản của Ngày hội.

- Chỉ đạo Ban Tổ chức triển khai, điều hành thực hiện các nhiệm vụ Ngày hội theo kế hoạch, kịch bản tổng thể đã được Ban Chỉ đạo thông qua.

- Chỉ đạo các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phân công tham gia tổ chức Ngày hội.

b. Phó Ban chỉ đạo thường trực

Phó Ban Chỉ đạo thường trực là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình hỗ trợ Trưởng Ban Chỉ đạo chỉ đạo các công việc của Ngày hội khi được phân công và trực tiếp chỉ đạo Trưởng Ban Tổ chức triển khai các công việc điều hành tổ chức Ngày hội. Thay mặt Trưởng Ban chỉ đạo triệu tập, chủ trì các cuộc họp Ban chỉ đạo khi Trưởng Ban uỷ nhiệm.

c. Các uỷ viên:

Các uỷ viên Ban chỉ đạo tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban chỉ đạo; thực hiện những công việc do Trưởng ban phân công nhiệm vụ thuộc phạm vi mình quản lý phục vụ cho Ngày hội đạt kết quả tốt. Trong đó, các uỷ viên là Lãnh đạo UBND các tỉnh-thành tham gia Ngày hội chỉ đạo và tạo điều kiện cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch của địa phương tham gia các hoạt động của Ngày hội. Các uỷ viên là Thủ trưởng các đơn vị chức năng của Bộ có trách nhiệm:

- Cục Văn hóa cơ sở.

+ Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức tốt Hội thi tuyên truyền lưu động khu vực phía Bắc và các hoạt động tuyên truyền lưu động tại cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh; Hội nghị Tổng kết 20 năm Làng văn hoá khu vực phía Bắc trong khuôn khổ Ngày hội.

+ Hỗ trợ 2000m2 tranh tuyên truyền cổ động

- Tổng cục Thể dục Thể thao:

+ Chỉ đạo, hướng dẫn Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh tham gia các hoạt động thể dục thể thao của Ngày hội.

+ Ban hành điều lệ thi đấu các môn thể thao, tổ chức và điều hành thi đấu các môn Thể thao trong Ngày hội.

+ Kinh phí cho cán bộ điều hành (Ban Tổ chức, Ban Giám khảo các môn thể thao), tặng cờ, huy chương cho các đoàn, vận động viên đoạt giải.

- Tổng cục Du lịch:

+ Tổ chức Hội thảo: "Phát triển Du lịch khu vực đồng bằng sông Hồng’’

+ Mời các công ty lữ hành tham dự Ngày hội.

- Văn phòng Bộ:

- Làm đầu mối chuẩn bị các văn bản pháp quy, tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổng thể.

- Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ cho tỉnh đăng cai bằng các hoạt động: họp báo tại Hà Nội; thành lập đoàn báo chí đi thực tế tại Ngày hội; tuyên truyền trên báo chí của Ngành, khen thưởng của Bộ, sân khấu và âm thanh ánh sáng phục vụ Lễ khai mạc.

- Dự thảo Công văn gửi Đài Truyền hình Việt Nam đề nghị truyền hình trực tiếp Lễ khai mạc Ngày hội.

- Mời đại biểu các cơ quan Trung ương.

- Làm đầu mối thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Trưởng Ban Chỉ đạo và tham mưu Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành quyết định tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội tới các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, gồm:

+ Cục Mỹ thuật,

+ Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm: tổ chức trưng bày và triển lãm Bộ ảnh về Bác Hồ 40 năm thực hiện di chúc Hồ Chí Minh; bộ ảnh giới thiệu quê hương, con người khu vực đồng bằng sông Hồng.

+ Cục Hợp tác quốc tế phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Bộ tổ chức: Bầu chọn Vịnh Hạ Long.

b) Ban Tổ chức

Ban Tổ chức Ngày hội có nhiệm vụ trực tiếp điều hành thực hiện kế hoạch tổng thể và kịch bản Ngày hội đã được Ban chỉ đạo thông qua và báo cáo kết quả của Ngày hội với Ban Chỉ đạo và Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình. Huy động các nguồn lực xã hội hoá.

- Trưởng Ban Tổ chức trực tiếp triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban Tổ chức, phân công các thành viên của Ban Tổ chức, cùng Trưởng Ban Chỉ đạo ký duyệt kịch bản khai mạc, bế mạc; thành lập các tiểu ban chuyên môn của Ban Tổ chức, ký giấy mời, giấy chứng nhận của Ban Tổ chức và các văn bản liên quan đến Ngày hội.

- Phó Ban Tổ chức (Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình) giúp Trưởng Ban Tổ chức giải quyết các công việc do Trưởng ban phân công.

- Các uỷ viên Ban Tổ chức: căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình phối hợp với các đơn vị liên quan có kế hoạch cụ thể sử dụng bộ máy; phương tiện và tài chính để thực hiện các phần việc liên quan đến đơn vị mình.

c) Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam

Chuẩn bị trang thiết bị kỹ thuật, lắp đặt và vận hành đảm bảo tốt cho buổi truyền hình, tường thuật trực tiếp Lễ Khai mạc Ngày hội.

d) Các uỷ viên Ban tổ chức Ngày hội là lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng có nhiệm vụ

Chỉ đạo các Phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp chuẩn bị chu đáo lực lượng diễn viên, nghệ nhân, vận động viên và nội dung hình thức văn hoá - thể thao - du lịch của Tỉnh mình đi tham gia Ngày hội đạt kết quả cao./.

3. Kinh phí tổ chức

a) Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

- Khen thưởng cho các hoạt động (phần Bộ khen)

- Ăn, nghỉ và đi lại của các thành phần đơn vị tham gia tổ chức thuộc Bộ.

- Kinh phí tổ chức của các hoạt động do Bộ tổ chức (riêng giải thưởng của các giải thi đấu thể thao, trò chơi dân gian do Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình bố trí).

- Tuyên truyền cho Ngày hội: họp báo tại Hà Nội, tổ chức đoàn báo chí đi thực tế trong thời gian diễn ra Ngày hội.

b) Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình

- Ma két trang trí khánh tiết, điện lưới, máy nổ dự phòng.

- Tuyên truyền trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Ngày hội: dựng các cụm pa nô trên toàn tỉnh, băng rôn qua đường, quay phim tư liệu.

- Truyền hình và tường thuật trực tiếp Lễ khai mạc Ngày hội trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh Truyền hình địa phương.

- Xây dựng kịch bản và đạo diễn Chương trình nghệ thuật cho Lễ khai mạc Ngày hội.

- In giấy mời và mời đại biểu Trung ương và các tỉnh.

- Tiếp khách mời: Khách Trung ương; Lãnh đạo các tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng; Trưởng đoàn các tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng; gặp mặt các đồng chí lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và tiệc chiêu đãi đại biểu, diễn viên, vận động viên.

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình tặng bằng khen cho các đoàn, các đơn vị phục vụ, đơn vị tài trợ tổ chức Ngày hội.

- Bồi dưỡng Ban Tổ chức, cán bộ phục vụ, diễn viên tham gia Lễ khai mạc

C) Các địa phương tham dự Ngày hội

- Ăn, ở, đi lại của các đoàn tham dự Ngày hội./.

 

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;

- Bộ NPTNT;

- Hội Nông dân Việt Nam;

- Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Thái Bình;

- UBND các tỉnh đồng bằng sông Hồng;

-Trưởng BCĐ, BTC Ngày hội;

-TCDL, TCTDTT, VHCS, VP, MTNATL,

HTQT, Đoàn TNCSHCM của Bộ;

- Sở VHTTDL 10 tỉnh k/vực ĐB sông Hồng;

- Lưu: VT, VP (THTT), VVD (80).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác