2919/QĐ- BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tố chức Triển lãm Mỹ thuật và các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2014)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Kế hoạch hoạt động năm 2014 của Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam.
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam phổi hợp vói Báo Lao động Thủ đô, Hội Mỹ thuật Hà Nội và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Triển lãm Mỹ thuật và các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/2954 - 10/10/2014) từ ngày 08 đến 12 tháng 10 năm 2014 tại Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam, số 2 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điều 2. Về kinh phí:
- Nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2014 của Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam;
- Kinh phí của các đơn vị phối hợp thực hiện chương trình;
- Kinh phí vận động tài trợ theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đôc Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam và các đơn vị liên quan tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Qúvết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Trung tâm TLVHNTVN (đế thực hiện);
- Các đơn vị liên quan (để phối hợp);
- Lưu: VT, TLVHNT (3), VH.15.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác