2928/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 2928/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 8 năm 2013 Về việc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào phối hợp tổ chức “Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào 2013”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Kế hoạch hợp tác văn hóa nghệ thuật giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch nước CHDCND giai đoạn 2012-2015;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế và các cơ quan, đơn vị liên quan, tuyên truyền, quảng bá, tổ chức “Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào 2013”, từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 03 tháng 9 năm 2013.

Điều 2. Kinh phí: Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào chịu chi phí: In băng rôn quảng cáo và dịch tài liệu liên quan (từ nguồn ngân sách hoạt động sự nghiệp 2013 của Trung tâm).

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, HTQT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác