2928/QĐ-BVHTTDL

BT - Nguyễn Ngọc Thiện Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Tết Trung thu năm 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành kèm theo Quyết định số 2222/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 6 năm 2016;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp với Hội người Việt Nam tại Pháp tổ chức Tết Trung thu 2016.
Thời gian: Ngày 18/9/2016
Địa điểm: Palais des Congres (Cung Đại hội), Paris Est, 93100, Paris
Điều 2. Về kinh phí: Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp chịu trách nhiệm thuê địa điểm, thiết kế và trang trí không gian Cung Đại hội, dựng trại; phần thưởng; quà tặng; cỗ Trung thu, tổ chức tập luyện văn nghệ, bồi dưỡng các tiết mục biểu diễn. Tổng kinh phí tổ chức là 40.000 Euro, trong đó Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp chi trả 12.000 Euro từ nguồn kinh phí thường xuyên của Trung tâm được Bộ cấp năm 2016.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HTQT, DThuy (8).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác