2935/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 2935/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 8 năm 2013 Về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất phim truyện video phục vụ đồng bào dân tộc, miền núi, vùng sâu, vùng xa-(đợt 1) năm 2013

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4989/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt giá bình quân sản xuất  phim truyện video phục vụ đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa độ dài 90-100 phút;

Căn cứ Quyết định số 650/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sản xuất phim truyện video phục vụ đồng bào dân tộc, miền núi, vùng sâu, vùng xa-(đợt 1) năm 2013 của Cục Điện ảnh gồm các kịch bản sau:

1. Kịch bản: Gương trời-Tác giả Nguyễn Thị Hồng Ngát.

2. Kịch bản: Siêu Cuội lên chùa-Tác giả Hà Anh Thu.

Phim thành phẩm trên chất liệu BETACAM gốc, chất lượng cao.

Điều 2. Cục Điện ảnh có trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị sản xuất đảm bảo tiến độ, nội dung, chất lượng bộ phim để phục vụ nhiệm vụ chính trị được giao.

Điều 3. Kinh phí sản xuất mỗi bộ phim là 435 triệu đồng (thực hiện theo Quyết định số 4989/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), trích từ kinh phí hoạt động sự nghiệp năm 2013 của Cục Điện ảnh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Điện ảnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, ĐA

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác