2938/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Ban Tổ chức Lễ trao tặng Danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú lần thứ VIII

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 89/2014 NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Lễ trao tặng Danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” lần thứ VIII - năm 2015 gồm:
1. Ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban;
2. Ông Phùng Huy cẩn, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng - Phó Trưởng ban thường trực;
3. Ông Lê Hồng Quang, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng Văn phòng Chủ tịch nước - Phó Trưởng ban;
4. Ông Phan Đình Tân, Chánh Văn phòng Bộ - Phó Trưởng ban;
5. Ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Ủy viên;
6. Bà Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục Điện ảnh - Ủy viên;
7. Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Ủy viên;
8. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Giám đốc Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội - Ủy viên;
9. Bà Nghiêm Thị Thanh Nguyệt, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng - Ủy viên;
10. Ông Lê Ngọc Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng - Ủy viên;
11. Ông Đoàn Trung Dũng, Chuyên viên Vụ I, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương - Ủy viên;
12. Ông Phạm Ngọc Long, Chuyên viên Vụ Thi đua - Khen thưởng, Văn phòng Chủ tịch nước - Ủy viên.
Điều 2. Ban Tổ chức có trách nhiệm điều hành, tổ chức các công việc có liên quan tới công tác tổ chức Lễ trao tặng Danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú lần thứ VIII - năm 2015. Ban Tổ chức tự giải thể sau khi kết thúc Lễ trao tặng Danh hiệu.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và các Thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng;
- Lưu: VT, TĐKT(02), NH.25.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác