2940/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ hạng mục tả mạc di tích đình Quán Giá TP Hà Nội

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
 
Phúc đáp Công văn số 5969/UBND-VX ngày 12 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ hạng mục tả mạc di tích đình Quán Giá thuộc xã Yên Sở, huyện Hoài Đức. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến:
Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc  lập dự án tu bổ hạng mục tả mạc di tích đình Quán Giá để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc lập dự án tu bổ hạng mục tả mạc di tích đình Quán Giá./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL TP Hà Nội;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác