2941/BVHTTDL- DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Báo cáo KTKT tu bổ, tôn tạo di tích đình Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1222/SVH&TT- BQLDT ngày 19 tháng 4 năm 2016 của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội đề nghị thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đình Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội (kèm theo hồ sơ, nhận ngày 19 tháng 7 năm 2016). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thấm định như sau:
Thỏa thuận nội dung hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đình Đại Mỗ, gồm các hạng mục: Chống xuống cấp tòa Đại bái (chống mối, thay ngói), tôn tạo Tả mạc, Hữu mạc, lát sân đình và cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý:
- Cần điều chỉnh bản vẽ tu bổ sân đình (bản vẽ KT-01), đường mạch thẳng theo quy cách mạch lát chữ công phải song song với bờ nóc Đại bái.
- Bổ sung thuyết minh nội dung chống mối nền Đại bái.
- Việc tôn tạo, thay thế vì kèo Tả mạc, Hữu mạc cần có ý kiến đồng thuận của nhân dân.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ, công khai nội dung Báo cáo với nhân dân để tạo sự đồng thuận và triển khai các bước tiếp theo theo các quy định hiện hành./
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Đặng Thị Bích Liên;

- Lưu: VT, DSVH, NAD.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác