2941/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương xây dựng bức bình phong tại di tích đinh Tam Thôn (đình Cao Xá), TP Hà Nội

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Phúc đáp Công văn số 5968/UBND-VX ngày 12/8/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận chủ trương xây dựng bức bình phong tại di tích đình Tam Thôn (đình Cao Xá) thuộc xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến:
Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc xây dựng bức bình phong tại di tích đình Tam Thôn (đình Cao Xá) để tôn tạo và phát huy giá trị của di tích bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chủ trương xây dựng bức bình phong tại di tích đình Tam Thôn (đình Cao Xá)./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL TP Hà Nội;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác