2942/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập DA bảo quản, tu bổ cụm di tích đình, chùa An Phú, TP Hà Nội

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
 
Phúc đáp Công văn số 5627/UBND-VX ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ cụm di tích đình, chùa Ân Phú thuộc xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến:
1. Về chủ trương: Cụm di tích đình, chùa Ân Phú (gồm: đình An/Ân Phú, chùa Tăng Hoa) hiện nay, một số hạng mục của cụm di tích đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc lập dự án bảo quản, tu bố cụm di tích đình, chùa Ân Phú để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích.
2. Về kinh phí: Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, chủ động cân đối kinh phí từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện dự án bảo quản, tu bố cụm di tích đình, chùa Ân Phú theo quy định của pháp luật hiện hành.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chủ trương lập dự án bảo quản, tu bố cụm di tích đình, chùa Ân Phú./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- S VHTTDL TP Hà Nội;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác