2944/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập dự án bảo quản, tu bổ di tích đền Hồng Long tỉnh Nghệ An

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.
 
Phúc đáp Công văn số 4698/UBND-ĐTXD ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị thỏa thuận chủ trương lập dự án bảo tồn, tôn tạo di tích đền Hồng Long thuộc xã Hồng Long, huyện Nam Đàn. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến:
1. Về chủ trương: Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc lập dự án bảo quản, tu bổ di tích đền Hồng Long theo quy định hiện hành để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích.
2. Về kinh phí: Thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã và đang hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Nghệ An tu bổ, tôn tạo nhiều di tích, như: đền Trần Đăng Dinh, đền Hồ Tông Thốc, mộ Trần Tấn và Nền tế cờ... Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An xem xét chủ động cân đối kinh phí từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện việc bảo quản, tu bổ di tích đền Hồng Long.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chủ trương lập dự án bảo quản, tu bố di tích đền Hồng Long./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Vụ Kế hoạch, Tài chính;
- S VHTTDL tỉnh Nghệ An;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác