2945/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 2945/BVHTTDL-DSVH ngày 12 tháng 8 năm 2013 Về việc lập dự án bảo quản, tu bổ các di tích tại ATK Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Phúc đáp Công văn số 1371/UBND-VX ngày 10 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đề nghị cho chủ trương lập dự án bảo quản, tu bổ các di tích tại ATK Định Hoá, gồm: Di tích Nhà tù Chợ Chu, thị trấn Chợ Chu; Di tích Địa điểm đồi Pụ Đồn nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì lễ phong quân hàm Đại tướng, Tổng chỉ huy quân đội quốc gia và dân quân tự vệ cho đồng chí Võ Nguyên Giáp (1948), xã Phú Đình; Di tích Địa điểm thành lập Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, xã Điềm Mặc và Di tích Địa điểm Báo Quân đội nhân dân ra số đầu tiên (20/10/1950), xã Định Biên. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về chủ trương lập dự án bảo quản, tu bổ: Di tích Nhà tù Chợ Chu; Di tích Địa điểm đồi Pụ Đồn nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì lễ phong quân hàm Đại tướng, Tổng chỉ huy quân đội quốc gia và dân quân tự vệ cho đồng chí Võ Nguyên Giáp (1948); di tích Địa điểm thành lập Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Di tích Địa điểm Báo Quân đội nhân dân ra số đầu tiên (20/10/1950) để bảo tồn và phát huy giá trị cũng như phục vụ phát triển du lịch về nguồn của tỉnh Thái Nguyên.

2. Về kinh phí, từ năm 2007 đến năm 2013, thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã, đang hỗ trợ cho tu bổ, tôn tạo một số di tích, như: Khu di tích ATK, di tích Lưu Nhân chú, chùa Mai Sơn, Địa điểm thành lập đội cứu quốc quân II, Xưởng quân giới BaZoKa, Địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong Đại đội 915 hy sinh tại Lưu Xá (tháng 12/1972), chùa Ha… Do đó đề nghị tỉnh Thái Nguyên chủ động bố trí từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn hợp pháp khác để triển khai thực hiện dự án.

Sau khi các dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ vào đề xuất của tỉnh, sẽ xem xét hỗ trợ kinh phí từ nguồn vốn sự nghiệp của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá cho bảo quản, tu bổ Di tích Địa điểm đồi Pụ Đồn nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì lễ phong quân hàm Đại tướng, Tổng chỉ huy quân đội quốc gia và dân quân tự vệ cho đồng chí Võ Nguyên Giáp (1948); Di tích Địa điểm thành lập Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và Di tích Địa điểm Báo Quân đội nhân dân ra số đầu tiên (20/10/1950).

Đối với dự án bảo quản, tu bổ Di tích Nhà tù Chợ Chu, do đây là di tích liên quan đến hệ thống nhà tù, nơi tối cáo tội ác của thực dân Pháp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xem xét, hỗ trợ một phần kinh phí từ nguồn vốn đầu tư phát triển của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá khi thoả thuận nội dung dự án, trên cơ sở chỉ ưu tiên cho bảo quản, tu bổ những hạng mục di tích gốc.

3. Việc lập, trình duyệt và tổ chức thực hiện các dự án phải tuân theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử-văn hoá, danh lam thắng cảnh và Thông tư số 18/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm  2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chủ trương lập dự án bảo quản, tu bổ di tích Nhà tù Chợ Chu, di tích Địa điểm đồi Pụ Đồn nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì lễ phong quân hàm Đại tướng, Tổng chỉ huy quân đội quốc gia và dân quân tự vệ cho đồng chí Võ Nguyên Giáp (1948); Di tích Địa điểm thành lập Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và Di tích Địa điểm Báo Quân đội nhân dân ra số đầu tiên (20/10/1950)./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Vụ Kế hoạch, Tài chính;

-Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên;

-BQLKDTLSATK Định Hóa;

-Lưu: VT, DSVH, LQV.11.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác