2947/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 2947/BVHTTDL-DSVH ngày 12 tháng 8 năm 2013 Về việc thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Vạn Xuân, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 979/VHTTDL-QLDS ngày 18 tháng 4 năm 2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội đề nghị thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Vạn Xuân, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thỏa thuận nội dung Dự án nói trên bao gồm các hạng mục: tu bổ Đại đình (lát nền, tu bổ góc phía sau bên phải theo hướng nhìn từ ngoài vào); tu bổ Hậu cung (hệ thống sàn, khám, vách ban thờ); nhà kho, thủ từ + bếp; cải tạo hạ tầng kỹ thuật và sân vườn, tường rào. Tuy nhiên, cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Do chỉ tu bổ một số cấu kiện của Đại đình, cho nên cần có phương án hạ giải từng phần (không hạ giải toàn bộ) để không ảnh hưởng đến các cấu kiện gốc;

- Làm rõ cơ sở khoa học của việc tôn tạo hạng mục Tả, Hữu mạc (kết quả khảo sát nền móng, tư liệu lời kể của nhân chứng, ý kiến đồng thuận của nhân dân địa phương…) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ thỏa thuận hạng mục này sau khi nhận được các tài liệu nêu trên.

- Căn cứ pháp lý cần bổ sung Thông tư số: 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế chỉnh sửa, hoàn thiện và phê duyệt Dự án theo thẩm quyền; giao Cục Di sản văn hóa thỏa thuận thiết kế bản vẽ thi công của Dự án./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Lưu: VT, DSVH, NAD.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác