2947/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc phê duyệt văn kiện “Chương trình hợp tác phát triển Việt Nam – Đan Mạch về lĩnh vực văn hóa, giai đoạn 2011 - 2015”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Thủ về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ Công văn số 804/TTg-QHQT ngày 24 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh mục Chương trình do Chính phủ Đan Mạch tài trợ và Công văn số 1460/TTg-QHQT ngày 22 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định Hợp tác văn hóa với Đan Mạch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung “Chương trình hợp tác phát triển Việt Nam – Đan Mạch về lĩnh vực văn hóa, giai đoạn 2011 - 2015” do Chính phủ Đan Mạch tài trợ, gồm 2 hợp phần “Đối thoại giữa các nhà quản lý và hoạch định chính sách văn hóa” và “Hỗ trợ nghệ thuật nơi công cộng”, với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 2.662.500 Cuaron Đan Mạch (DKK). 

Điều 2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bố trí phần vốn đối ứng trong nước theo quy định tại “Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đan Mạch về chương trình hợp tác phát triển trong lĩnh vực văn hóa” và văn kiện “Chương trình hợp tác phát triển Việt Nam – Đan Mạch về lĩnh vực văn hóa, giai đoạn 2011-2015”.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng(để báo cáo)
- Lưu: VT,HTQT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác