2948/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 2948/BVHTTDL-DSVH ngày 12 tháng 8 năm 2013 Về việc thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích quán Đoài Khê, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 978/VHTTDL-QLDS ngày 18 tháng 4 năm 2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đề nghị thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích quán Đoài Khê, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thỏa thuận nội dung Dự án nói trên gồm các nội dung: tu bổ Đại bái, Hậu cung, Phương đình, Tả, Hữu mạc; xây mới Nghi Môn, nhà thủ từ, nhà bếp+vệ sinh; kè ao đình và cải tạo hạ tầng kỹ thuật, phòng chống cháy nổ, mối mọt cho toàn bộ công trình. Tuy nhiên, cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Căn cứ pháp lý cần bổ sung Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

- Không dịch chuyển nhà Tả, Hữu mạc mà nên giữ nguyên vị trí.

- Cần giữ nguyên hình thức và bổ sung bản vẽ thiết kế kè ao đình.

- Bình phong cần lựa chọn mẫu và xây theo hình thức truyền thống, không làm mới bằng đá.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế chỉnh sửa, hoàn thiện và phê duyệt Dự án theo thẩm quyền; giao Cục Di sản văn hóa thỏa thuận thiết kế bản vẽ thi công của Dự án./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Lưu: VT, DSVH, NAD.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác