2956/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc đón Biên đạo múa Thụy Điển vào làm việc tại Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú cua người nước ngoài tại Việt Nam.

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. cho phép Nhà hát Nhạc Và Kịch Việt Nam đón biên đạo múa Pontus Lidberg thuộc nhà hát Norlandsoperan sang làm việc tại Nhà hát nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và kinh nghiệm biểu diễn bộ môn múa  đương đại cho các nghệ sĩ.

Thời gian: Từ ngày 25 tháng 10 năm 2010 đến ngày 5 tháng 11 năm 2010.

Điều 2. Về kinh phí: Nhà hát NorlandsOpcran đài thọ toàn bộ chi phí cho biên đạo múa gồm chi phí ăn ở, đi lại và bảo hiểm trong thời gian làm việc tại Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT. NQA (7).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác