295/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 295/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 01 năm 2013 Về việc tổ chức Liên hoan Hát văn, Hát Chầu văn khu vực đồng bằng Sông Hồng lần thứ XV năm 2012

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP, ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 5078/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2013;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Liên hoan Hát Văn, hát Chầu Văn khu vực đồng bằng Sông Hồng năm 2013.

Thời gian: Từ ngày 23 - 26 tháng 01 năm 2013.

Địa điểm: Tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 2. Kinh phí tổ chức Liên hoan trích trong kinh phí hoạt động sự nghiệp năm 2013 của Cục Văn hóa cơ sở.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, VHCS

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác