2961/TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 2961/TB-BVHTTDL ngày 14 tháng 8 năm 2013 Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Dự án quốc gia “Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng”

Ngày 01 tháng 8 năm 2013, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Dự án quốc gia “Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng”. Tham dự cuộc họp có thành viên Ban Chỉ đạo và đại diện thành viên Ban Chỉ đạo của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các địa phương: Cao Bằng, Bắc Kạn, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, đại diện Ban Quản lý dự án quốc gia “Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng” các địa phương (Ban Quản lý dự án các địa phương), Giám đốc và cán bộ Ban Quản lý dự án quốc gia “Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng” (Ban Quản lý dự án quốc gia).

Sau khi nghe Giám đốc Ban Quản lý dự án quốc gia báo cáo tình hình triển khai Dự án và ý kiến của các thành viên dự họp Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn- Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án kết luận:

1) Ban Quản lý dự án quốc gia và Ban Quản lý dự án các địa phương đã có sự nỗ lực triển khai dự án, tuy nhiên tiến độ Dự án còn chậm so với kế hoạch đã được phê duyệt, Dự án Nghiên cứu khả thi và Hiệp định vay.

2) Quỹ thời gian thực hiện Dự án còn ngắn, để khắc phục những hạn chế, giải quyết khó khăn, vướng mắc thúc đẩy tiến độ thực hiện Dự án đạt mục tiêu đã đề ra, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu:

a) Vụ Kế hoạch, Tài chính:

- Hướng dẫn Ban Quản lý dự án quốc gia hoàn chỉnh dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án quốc gia tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, ban hành trước 30/8/2013. (Việc này đã được Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận tại cuộc họp ngày 26/10/2012 tại Thông báo số 4038/TB-BVHTTDL).

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra tổng thể các dự án, báo cáo lãnh đạo Bộ trước 30/8/2013.

- Rà soát, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, trao đổi với Ngân hàng phát triển Châu Á (ABD) thống nhất để điều chỉnh tổng dự toán của Dự án trước ngày 20/8/2013.

b) Tổng cục Du lịch phối hợp hướng dẫn, liên kết hoạt động phát huy hiệu quả các dự án thuộc Dự án Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng để phát triển du lịch.

c) Ban Quản lý dự án quốc gia:

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính dự thảo văn bản của Bộ gửi các địa phương đề nghị phối hợp thúc đẩy tiến độ triển khai dự án theo quy định, tăng cường kiểm tra, đôn đốc các công việc, bố trí đủ và kịp thời vốn đối ứng báo cáo lãnh đạo Bộ trước 20/8/2013.

- Liên kết phần nội dung, phát huy hiệu quả hoạt động các dự án phát triển du lịch tại địa phương gắn kết với các dự án du lịch khác góp phần phát triển du lịch cộng đồng gắn với xoá đói, giảm nghèo và phát triển bền vững.

- Hàng tháng báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo bằng văn bản về tiến độ dự án để kịp thời chỉ đạo, giải quyết các vướng mắc, khó khăn.

d) Đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh thụ hưởng Dự án:

- Chỉ đạo Ban Quản lý dự án của địa phương tổng rà soát lại khả năng thực hiện, xây dựng kế hoạch, lộ trình phù hợp với điều kiện mới, kiến nghị điều chỉnh (nếu có) gửi Ban Quản lý dự án quốc gia trước 30/8/2013.

- Đôn đốc, tạo điều kiện để các Ban Quản lý dự án của địa phương hoàn tất thủ tục, các công việc kết thúc dự án đảm bảo đúng yêu cầu, tiến độ và phát huy hiệu quả của Dự án để phát triển du lịch địa phương.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trao đổi với Uỷ ban nhân dân các tỉnh thụ hưởng Dự án và thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);                                  

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Các Bộ: KHĐT, TC, NHNN Việt Nam;

- UBND các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế;

- Các đơn vị: TCDL, Cục HTQT, Vụ KHTC;

- BQL DAMKMR;

- PIU các địa phương;

- Lưu: VT, VP(THTT) NTS(27).

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác