2963/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Then của các dân tộc Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Luật di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa và Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Viện Âm nhạc (Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang và các cơ quan chức năng tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Then của các dân tộc Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam’’ theo Kế hoạch số 2061/KH-BVHTTDL ngày 26/5/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Tổ chức Liên hoan nghệ thuật Hát Then, Đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn quốc lần thứ V năm 2015, tại tỉnh Tuyên Quang.
Thời gian: Từ ngày 25 - 26 tháng 9 năm 2015.
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh Tuyên Quang.
Điều 2. Kinh phí tổ chức Hội thảo được trích từ nguồn kinh phí không thường xuyên năm 2015 của Viện Âm nhạc (Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam).
Điều 3. Viện, Âm nhạc (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả Hội thảo bằng văn bản về Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch sau 15 ngày kết thúc Hội thảo.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Viện trưởng Viện Âm nhạc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, HTP.18.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác