2965/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón nghệ sỹ nước ngoài và tổ chức chương trình hòa nhạc đặt vé trước

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về quy chế hoạt động đối ngoại và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế.
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam đón Nhạc trưởng Olivier Ochanine Fabrice, quốc tịch Hoa Kỳ, và nghệ sỹ piano Vincent Vũ, quốc tịch Canada đến luyện tập và biểu diễn tại Việt Nam trong Chương trình hòa nhạc đặt vé trước số 84.
Thời gian luyện tập: từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 02 tháng 10 năm 2015.
Thời gian biểu diễn: ngày 01 và 02 tháng 10 năm 2015 tại Phòng Hòa nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Điều 2. Kinh phí:
- Các nhà tài trợ đài thọ tiền vé máy bay khứ hồi trên hành trình quốc tế, tiền khách sạn cho các nghệ sỹ.
- Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam chi tiền in ấn, quảng cáo, thuê nhà hát, thù lao, đi lại cho chỉ huy, soloist, tiền luyện tập, biểu diễn, lễ tân, đón tiếp và phục vụ chương trình cho cán bộ, diễn viên từ nguồn ngân sách Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- T Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT (1), NXĐ.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác