296/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức triển lãm "Một số hình ảnh về quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp vời Đại sứ quán CHDCND Triều Tiên tại Hà Nội tổ chức triển lãm: "Một số hình ảnh về quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên" nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Triều Tiên.

- Thời gian: 15g00, ngày 22 tháng 01 năm 2010.

- Địa điểm: tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Điều 2. Kinh phí:

Được chi từ kinh phí không thường xuyên Bộ cấp cho Bảo tàng Hồ Chí Minh năm 2010.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-BT (để b/c)

-Lưu: VT- Cục HTQT (1), VTAN.7.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác