296/TTR-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Tờ trình Đề án tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp và Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại văn bản số 3391/VPCP-KGVX ngày 21 tháng 5 năm 2010 về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014, ngày 28 tháng 3 năm 2011, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã thành lập Ban soạn thảo Đề án tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp và Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014.

Ban soạn thảo đã tiến hành tổng hợp khảo sát, đánh giá tình hình thực tiễn để xây dựng dự thảo Đề án. Để lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Đề án, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức 02 cuộc hội thảo về công tác tổ chức Đại hội ở 2 khu vực (phía Bắc tại Hà Nội và phía Nam tại TP Hồ Chí Minh) với sự tham dự của lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đại diện các Bộ, ngành liên quan. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của Văn phòng Chính phủ, bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Hòa Bình, Hải Dương, Hải Phòng và Hà Nội.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành liên quan và các địa phương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức nghiên cứu, tiếp thu và hoàn chỉnh Đề án.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính trình Thủ tướng Chính phủ Đề án tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp và Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014 với các nội dung chủ yếu sau đây:

I. BỐI CẢNH CỦA VIỆC XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Thực trạng công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp và Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc

Đại hội Thể dục thể thao các cấp và Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc là sự kiện thế thao có quy mô lớn nhất ở nước ta được tiến hành trong cả nước, nhằm mở rộng và nâng cao chất tượng phong trào tập luyện thể dục thể thao của quần chúng, góp phần nâng cao sức khỏe của nhân dân, đánh giá kết quả phát triển sự nghiệp thể dục thể thao trong từng giai đoạn; tuyển chọn lọc lượng động viên tham gia các Đại hội để thao quốc tế.

Trải qua 6 kỳ tổ chức. Đại hội Thể dục thể thao các cấp và Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc đã góp phần to lớn trong việc phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào thể dục thể thao quần chúng, thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động thể dục thể thao, nâng cao nhận thức về vai trò của thể dục thể thao trong việc tăng cường sức khỏe, thể lực của quần chúng nhân dân, góp phần xây dựng lối sống lành mạnh, hạn chế các tiêu cực của xã hội; chuẩn hóa công tác tuyển chọn và đào tạo lực lượng vận động viên; nâng cao thành tích tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị dụng cụ thể dục thể thao; góp phần quan trọng trong việc tổ chức thành công các giải thể thao quốc tế, đặc biệt là Đại hội thể theo Đông Nam Á lần thứ 22 (SEA Games 22), Đại hội Thể thao Châu Á trong nhà lần thứ 3 (AIG III) tại Việt Nam.

2. Một số hạn chế

a) Đối với Đại hội TDTT các cấp, tại một số địa phương, đơn vị, việc tham mưu để cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát công tác tổ chức Đại hội TDTT chưa tốt, cơ sở vật chất TDTT và việc xã hội hóa nhằm thu hút các nguồn lực của xã hội để phục vụ thi đấu còn hạn chế chưa đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân.

b) Đối với Đại hội TDTT toàn quốc:

- Thời gian tổ chức kéo dài trong cả năm, diễn ra tại nhiều địa phương.

- Số lượng môn và nội dung thi đấu của Đại hội còn dàn trải, trong đó nhiều nội dung thi đấu không nằm trong chương trình thi đấu chuẩn của các môn thể thao; hình thức thi đấu để xác định thành tích của nhiều môn thể thao dân tộc không đảm bảo tiêu chuẩn chung.

- Cơ sở vật chất phục vụ công tác tổ chức thi đấu nhìn chung còn lạc hậu, thiếu thốn, không đồng bộ.

3. Bối cảnh tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014

Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đang nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020 với mục tiêu đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hóa, hiện đại, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh,

Ngành thể dục thể thao tiến hành triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2020’’ với nhiều nhiệm vụ giải pháp đột phá nhằm tạo sự chuyển biến toàn diện trong tất cả các lĩnh vực hoạt động thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và tăng tuổi thọ của người Việt Nam theo tinh thần vì sự nghiệp dân cường, nước thịnh, hội nhập và phát triển.

Nam Định và các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế - xã hội Nam đồng bằng sông Hồng đang trong quá tính phát triển mạnh mẽ về mọi mặt góp phần tích cực vào sự ổn định về chính trị-xã hội và tăng trưởng kinh tế của đất nước trong thời gian qua.

Phong trào thể dục thể thao vùng Nam đồng bằng Sông Hồng đang phát triển đúng hướng và khá toàn diện, số người tham gia tập luyện thể thao thường xuyên ngày càng tăng, các hình thức tập luyện phát triển đa dạng, chất lượng hoạt động thể dục thể thao ở từng đối tượng ngày càng được nâng cao, thành tích thể thao của các tỉnh vùng Nam đồng bằng Sông Hồng được nâng cao.

Cơ sở vật chất thể dục thể thao của tỉnh Nam Định là một số địa phương phụ cận trong thời gian qua đã được Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng và có thể đáp ứng yêu cầu tổ chức đa số các môn thi trong chương trình Đại hội TDTT toàn quốc. Đối với một số môn thể thao mà cơ sở vật chất của các địa phương vùng Nam đồng bằng Sông Hồng không đáp ứng điều kiện chuyên môn (quần vợt, thể dục dụng cụ...) sẽ được tổ chức tại Hà Nội.

Tuy nhiên, để đảm bảo được tính chất tập trung của Đại hội thể thao, tạo thuận lợi cho việc tham gia thi đấu của các địa phương, đơn vị và công tác điều hành chuyên môn của Ban tổ chức, đồng thời, đảm bảo đạt được các mục tiêu về phát triển hạ tầng, thiết chế thể dục thể thao theo tinh thần Nghị quyết số 54/NQQ/TW ngày 14 tháng 9 năm 2005 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng Sông Hồng đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và Quyết định số 109/2006/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân duyệt Đề án quy hoạch tổng thể phát triển thành phố Nam Định trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của vùng Nam đồng bằng Sông Hồng cần thiết phải xây dựng thêm một số công trình thể thao cơ bản tại Nam Định (nhà thi đấu đa năng, bể bơi có mái che, cụm sân quần vợt…)Trung tâm Huấn luyện và thi đấu đua thuyền, khu bắn súng - bắn cung), Thái Bình và Hà Nam (nhà thi đấu đa năng) vì các lý do chủ yếu như sau:

- Hải Phòng có vị trí quan trọng về chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội, là một trong những trung tâm thể thao trọng điểm của quốc gia, nơi đã tổ chức thành công nhiều giải thi đấu thể thao trong nước và quốc tế; Bắn súng và Đua thuyền là 2 môn thể thao trọng điểm trong Chiến lược phát triển TDTT đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cũng là 2 môn thể thao thế mạnh của Hải Phòng. Chính vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự kiến giao cho Hải Phòng đăng cai tổ chức thi đấu môn thể thao trong chương trình Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII trong đó có các môn Đua thuyền, Bắn súng và Bắn cung.

- Thái Bình là tỉnh có truyền thống cách mạng, đã có nhiều đóng góp về sức người, sức của trong các cuộc kháng chiến giành độc lập của dân tộc đồng thời cũng là địa phương có phong trào thể thao phát triển khá mạnh mẽ, nhất là môn bóng chuyền. Theo dự kiến, tại Thái Bình sẽ tổ chức thi đấu 3 môn thể thao trong chương trình Đại hội. Cơ sở vật chất hiện có của tỉnh Thái Bình gồm: 1 nhà thi đấu 1600 chỗ ngồi (được xây dựng từ những năm 80 của thế kỷ trước 1 trung tâm văn hóa thể thao thanh thiếu nhi 1200 chỗ ngồi. Các công trình này có thể tổ chức thi đấu 2 môn thể thao (cầu lông, taewondo). Việc đầu tư xây dựng mới 1 nhà thi đấu đa năng tại Thái Bình để tổ chức môn Bóng chuyền là cần thiết, vừa nhằm mục đích phát triển sự nghiệp thể dục thể thao của địa phương, do điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại học TDTT toàn quốc lần thứ VII.

-Hà Nam là địa phương giàu truyền thống văn hiến và cách mạng, là cửa ngõ phía Nam của thủ đô Hà Nội, thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, mới được tái lập chưa lâu. Điều kiện cơ sở vật chất nói chung, nhất là cơ sở vật chất TDTT của tỉnh hết sức khó khăn (tỉnh mới có 1 sân vận động, chưa có nhà thi đấu bể bơi cấp tỉnh). Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp TDTT của Hà Nam trong thời gian tới, đồng thời để phục vụ Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII và các Đại hội thể thao quốc tế lớn đăng cai tại Thủ đô Hà Nội, việc đầu tư xây dựng nhà thi đấu đa năng tại Hà Nam là cần thiết.

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

- Căn cứ Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Căn cứ Quyết định số 2198/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2020,

- Căn cứ Quyết định số 109/2006/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án quy hoạch tổng thể phát triển thành phố Nam Định trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của vùng Nam đồng bằng Sông Hồng;

- Căn cứ Công văn số 3391/VPCP-KGVX của Văn phòng chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về việc đồng ý chủ trương tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII, năm 2014 tại thành phố Nam Định.

III. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, YÊU CẦU CỦA VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI TDTT CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI TDTT TOÀN QUỐC LẦN THỨ VII

1. Quan điểm

Đại hội Thể dục thể thao các cấp và Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII là ngày hội thể thao của các địa phương và của cả nước, là động lực phát triển mạnh mẽ phong trào thể dục thể thao quần chúng, thúc đẩy các địa phương, các ngành phát triển và nâng cao thành tích các môn thể thao trọng điểm đã được xác định trong Chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2020; đồng thời là bước chuẩn bị quan trọng lực lượng vận động viên để thi đấu tại các Đại hội thể thao 0lympic (0lympic Games) Đại hội thể thao Châu Á (ASIAD), Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games); góp phần thực hiện thắng lợi đường lối phát triển thể dục thể thao theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

2. Mục tiêu, yêu cầu

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện;

-Đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao quần chúng nhằm thực hiện ngày càng hiệu quả hơn Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại’’ phấn đấu đạt 95% đơn vị cấp xã, 100% đơn vị cấp huyện và cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức Đại hội Thể dục thể thao;

- Tập trung các nguồn lực của trung ương và địa phương phát triển và nâng cao thành tích của lực lượng vận động viên các môn thể thao trọng điểm tuyển chọn vận động viên tham dự thi đấu tại ASIAD lần thứ 17 năm 2014, SEA Games lần thứ 27 năm 2015 và 0lympic Games lần thứ 31 năm 2016;

- Tăng cường và nâng cấp một bước sơ sở vật chất trang thiết bị chuyên môn, đồng thời, nâng cao năng lực quản lý, tổ chức và điều hành của đội ngũ cán bộ, trọng tài thể dục thể thao;

- Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp và Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII một cách Thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; tích cực huy động các nguồn lực của xã hội đồng góp vào việc tổ chức Đại hội,

- Thông qua Đại hội, đánh giá kết quả phát triển sự nghiệp thể dục thể thao nước ta trong giai đoạn 2010-2014.

IV. QUY MÔ VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

1. Đại hội TDTT các cấp

a) Đại hội TDTT cấp xã:

- Tổ chức thi đấu từ 5 môn thể thao trở lên, tập trung vào các môn thể thao được nhân dân yêu thích tùy điều kiện cụ thể, có thể lựa chọn tổ chức các môn thể thao dân tộc truyền thống của địa phương

- Địa điểm tổ chức: tại xã, phường, thị trấn.

b) Đại hội TDTT cấp huyện:

- Tổ chức thi đấu từ 8 môn thể thao trở lên, tập trung vào các môn thể thao được nhân dân yêu thích, tùy điều kiện cụ thể có thể lựa chọn tổ chức các môn thể thao dân tộc, truyền thống của địa phương.

- Địa điểm tổ chức: tại các cơ sở TDTT trên địa bàn huyện, quận, thị xã.

c) Đại hội TDTT cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

- Tổ chức thi đấu từ 12 môn thể thao trở lên, tập trung vào các môn thể thao trọng điểm, các môn thể thao dân tộc

- Địa điểm tổ chức: tại sân vận động nhà thi đấu, bể bơi của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

2. Đại hội TDTT toàn quốc

Tổ chức thi đấu 36 môn thể thao, bao gồm 10 môn trọng điểm loại 1,22  môn trọng điểm loại II, 2 môn thể thao dân tộc, 2 môn thể thao cần khuyến khích phát triển (có phụ lục kèm theo).

- Địa điểm tổ chức: tại Nam Định và 7 tỉnh, thành phố lân cận (Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình, Hải Phòng, Hải Dương, Hòa Bình, Hà Nội).

V. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền với việc tổ chức Đại hội TDTT các cấp và Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014.

2. Bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, trọng tài, tình nguyện viên; tăng cường công tác đào tạo vận động viên đỉnh cao, đặc biệt chú trọng các môn thể thao trọng điểm.

3. Tăng cường đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất và các điều kiện để bảo đến tổ chức thành công Đại hội.

4. Sử dụng tiết kiện hiệu quả, đúng quy định các nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp; đẩy mạnh vận động tài trợ nhằm tăng thêm nguồn lực từ xã hội để tổ chức thành công Đại hội..

VI. CÁC GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1.     Giai đoạn 1: từ tháng 01/2012 đến tháng 05/2014

a)     Mục tiêu

Đại hội TDTT các cấp tiến tới Đại hội TDTT toàn quốc được tổ chức rộng khắp từ cơ sở lên cấp tỉnh, thành, ngành; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vất chất cần thiết phụ vụ tổ chức 36 môn thi của Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII.

b)     Các nhiệm vụ chính

- Thành lập ban chỉ đạo, Ban tổ chức và các tiểu ban chuyên môn của Ban tổ chức ở trung ương.

- Ban hành Điều lệ chung và Điều lệ từng môn trong chương trình thi đấu của Đại hội TDTT các cấp và Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII.

-Hướng dẫn các địa phương thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức của địa phương để triển khai tổ chức Đại hội TDTT các cấp.

- Tổ chức Đại hội TDTT cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Đại hội TDTT các ngành Quân đội, Công an.

- Xây dựng mới nhà thi đấu đa năng, bể bơi có mái che tại tỉnh Nam Định và nhà thi đấu đa năng tại các tỉnh Thái Bình, Hà Nam, xây dựng Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Đua thuyền, Khu Bắn súng, bắn cung thuộc Khu Liên hợp thể thao Hải Phòng; sửa chữa nâng cấp sân vận động, nhà thi đấu, trường bắn, đường đua xe đạp... tại các địa phương phụ cận (Hà Nam, Ninh Bình, Hải Dương Hải Phòng, Hòa Bình, Hà Nội).

- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở ăn nghỉ, lưu trú cho các đối tượng tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII.

- Đào tạo, bồi dưỡng lực lượng cán bộ, trọng tài, tình nguyện viên tham gia công tác tổ chức điều hành, phục vụ Đại hội.

-Huy động sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng tài chính.

c) Thời gian thực hiện

- Chuẩn bị và tổ chức Đại hội TDTT các cấp: từ tháng 01/2012, kết thúc trước tháng 05/2014.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII: hoàn thành tháng 04/2014.

2. Giai đoạn 2: tháng 6 năm 2014

a) Mục tiêu

Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII được tổ chức trang trọng mang đậm nét văn hóa-thể thao dân tộc và truyền thống lịch sử văn hóa của địa phương; các môn thi trong chương trình Đại hội được tổ chức một cách khoa học, chính xác, đúng luật và điều lệ, trên tinh thần trung thực, cao thượng.

b) Các nhiệm vụ chính

- Tổ chức lễ khai mạc và Lễ bế mạc Đại hội.

- Tổ chức 36 môn thi trong chương trình Đại hội.

- Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho các quan chức trọng tài, huấn luyện viên vận động viên và các đối tượng tham dự Đại hội.

- Huy động các lực lượng của trung ương và địa phương tham gia tổ chức điều hành, phục vụ các hoạt động của Đại hội.

VII. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1.     Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án và quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Đại hội;

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định tổ chức triển khai thực hiện Đề án,

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình, Hà Nội và các Bộ, ban ngành phối học với Ban tổ chức Đại hội trong việc nâng cấp, xây dựng cơ sở hạ tầng vật chất kỹ thuật để tổ chức thành công Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII,

- Lập dự toán kinh phí cho công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII,

- Phối hợp chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan báo chí tuyên truyền về Đại hội.

-Chỉ đạo kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội TDTT các cấp tại các địa phương và Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII;

- Ban hành Điều lệ chung và Điều lệ từng môn trong chương trình thi đấu của Đại hội TDTT các cấp và Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII;

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội TDTT các cấp và Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII;

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính:

-Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bố trí kinh phí tổ chức Đại hội TDTT các cấp và Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII tại Nam Định;

- Thực hiện việc thẩm định phê duyệt hướng dẫn thực hiện, quyết toán kinh phí đối với dự án phục vụ chuẩn bị và tổ chức Đại hội theo quy định hiện hành.

3) Bộ Công an:

- Chủ trì xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong quá trình tổ chức Đại hội TDTT các cấp và Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII; chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc Bộ xây dựng kế hoạch và tổ chức Đại hội TDTT ngành Công an.

4) Bộ Quốc phòng;

- Phối hợp với Bộ Công an xây dựng phương án và chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong quá trình tổ chức Đại hội TDTT các cấp và Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII; chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc Bộ xây dựng kế hoạch và tổ chức Đại hội TDTT ngành Quân đội.

5) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Nam Định, Hà Nam, Thái Bình, Ninh Bình, Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình, Hà Nội).

- Chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ban hành, ngành liên quan trong việc thực hiện Đề án đăng cai tổ chức Đại hội trên địa bàn;

- Chỉ đạo các Sở, ban, ngành liên quan tập trung xây dựng sửa chữa nâng cấp hoàn thiện các công trình thể thao, các cơ sở lưu trú trên địa bàn phục vụ Đại hội đảm bảo chất lượng đúng tiến độ quy định.

- Ban hành các cơ chế, chính sách theo thẩm quyền tại địa phương để tạo điều kiện thuận lợi trong việc đăng cai tổ chức thành công Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII.

6) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương có liên quan chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án này theo chức năng và quy định của pháp luật hiện hành.

7. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực Trung ương chịu trách nhiệm xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT các cấp đảm bảo mục tiêu, yêu cầu và thời gian quy định trong Đề án này, phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện kinh tế-xã hội của địa phương.

8. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Liên hiệp Hội các Hội Khoa học và Kỹ thật Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh và Hội Người cao tuổi theo chức năng của mình phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ của Đề án

VIII. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

- Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án: qúy IV năm 2011.

- Thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Đại hội TDTT các cấp và Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII: quý I năm 2012.

- Ban hành Điều lệ Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII: quý I năm 2012.

-Chuẩn bị và tổ chức Đại hội TDTT các cấp: từ tháng 01/2012 đến trước 05/2014.

-Tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII: tháng 6/2014.

IX. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí tổ chức Đại hội TDTT các cấp được bố trí từ nguồn ngân sách địa Phương: kinh phí do các tổ chức, cá nhân tài trợ và các nguồn thu hợp pháp khác.

2. Kinh phí tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII bao gồm: ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình thể thao trọng điểm, nguồn chi thường xuyên của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; kinh phí do các tổ chức cá nhân tài trợ và các nguồn thu hợp pháp khác.

Theo đó:

- Kinh phí xây dựng các công trình thể thao tại Nam Định và Thái Bình: thực hiện theo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại văn bản số 223/TB-VPCP ngày 23/9/2011 của Văn phòng Chính phủ;

- Kinh phí xây dựng Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Đua thuyền, Khu Bắn súng, bắn cung thuộc Khu liên hợp thể thao Hải Phòng, nhà thi đấu đa năng tại Việt Nam: đề nghị Chính phủ xem xét hỗ trợ từ nguồn ngân sách trung ương để đầu tư xây dựng và cho phép địa phương huy động các nguồn vốn khác bằng việc thực hiện cơ chế xã hội hóa, đổi đất lấy hạ tầng để đảm bảo đẩy nhanh tiến độ phục vụ Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014.

Cụ thể, ngân sách trung ương chi các mục sau:

- Chi hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà thi đấu đa năng Nam Định: 855 tỷ đồng.

- Chi hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà thi đấu đa năng Thái Bình: 400 tỷ đồng.

-Chi mua sắm trang thiết bị dụng cụ, tổ chức khai mạc, bế mạc tổ chức thi đấu 36 môn và hoạt động các tiểu ban của Ban tổ chức: 100 tỷ đồng.

-Chi hỗ trợ xây dựng nhà thi đấu đa năng tại Hà Nam và xây dựng Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Đua thuyền, Khu Bắn súng, bắn cung thuộc Khu Liên hợp thể thao Hải Phòng.

Ngân sách địa phương chi sửa chữa, nâng cấp các công trình thể thao của địa phương; chi hoạt động của Ban tổ chức địa phương.

X. DỰ BÁO HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN

Tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII sự góp phần phát triển phong trào và lôi cuốn được đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"; tạo không khí vui tươi, phấn khởi góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân; là môi trường để tuyển chọn các vận động viên năng khiếu, đào tạo tài năng, nâng cao trình độ các môn thể thao; là điều kiện thuận lợi để dần thu hẹp khoảng cách phát triển thể dục thể thao giữa các địa phương, góp phần tăng cường cơ sở vật chất cho thể dục để thao; là bước đi quan trọng để chuẩn bị và tuyển chọn lực lượng vận động viên tham dự thi đấu tại các đại hội thể thao quốc tế; tạo cơ hội cho đội ngũ cán bộ, trọng tài, tình nguyện viên được rèn luyện tích lũy kinh nghiệm để chuẩn bị tốt cho việc tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế ở cấp độ lớn hơn trong tương lai.

Đồng thời, Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII là cơ hội để kích thích nhu cầu sản xuất hàng hóa dịch vụ phục vụ tập luyện và thi đấu thể thao, tăng cường các hoạt động quảng bá, thu hút khách du lịch; góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo công ăn việc làm, phòng chống các tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc anh em.

Trên đây là nội dung Đề án tổ chức Đại hội TDTT các cấp và Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-PTTCP Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);

-Văn phòng Chính phủ;

-Các Bộ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;

-Lưu VT, TCTDTT; NHM (10).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác