296/TTr-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Tờ trình V/v xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 6, năm 2015)

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
 
Đến thời điểm hiện nay, trong tổng số 3.308 di tích quốc gia được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng, có 62 di tích tiêu biểu đã được Thủ Chính phủ quyết định xếp hạng quốc gia đặc biệt.
Căn cứ quy định tại khoản 10, 11 và 12 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa năm 2009 về việc xếp hạng di tích lịch sử - hóa, danh lam thắng cảnh, tiêu chí di tích quốc gia đặc biệt, thẩm quyền quyết định xếp hạng di tích, thủ tục xếp hạng di tích, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo, phối hợp với các địa phương tiếp tục lập hồ sơ khoa học một số di tích, danh lam thắng cảnh tiêu biểu có giá trị nổi bật để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.
Căn cứ ý kiến đồng thuận của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia tại Công văn số 16/BC-HĐDSVHQG ngày 18/12/2015, sau khi tiếp thu ý kiến của Hội đồng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 6, năm 2015) cho 11 di tích, gồm:
1. Di tích khảo cổ Hang Con Moong và các di tích phụ cận (huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa).
2. Di tích khảo cổ Mộ Cự thạch Hàng Gòn (thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai).
3. Di tích kiến trúc nghệ thuật Tháp Chăm Dương Long (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định).
4. Di tích kiến trúc nghệ thuật Tháp Bình Sơn (huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc).
5. Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Chùa Vĩnh Nghiêm (huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang).
6. Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Đền Trần Thương (huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam).
7. Di tích lịch sử Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng).
8. Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ (thành phố Điện Biên Phủ, huyện Tuần Giáo và Điện Biên, tỉnh Điện Biên): Bổ sung thêm 23 điểm di tích vào Hồ sơ Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ đã được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt tại Quyết định số 1272/QĐ-TTg ngày 12/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
9. Di tích lịch sử Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước).
10. Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi (huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh).
11. Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Tây Thiên - Tam Đảo (huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc).
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ra quyết đinh xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 6, năm 2015) cho các di tích nêu trên.
(Kèm theo hồ sơ tóm tắt 11 di tích, danh lam thăng cảnh)
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
-Hội đồng DSVHQG;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
- Lưu: VT, DSVH (03), NĐD. 18.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác