2970/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thăm dò khảo cổ thành cổ Phao Sơn thuộc gò đất gia đình bà Lê Thị Chính, khu dân cư Ngọc Sơn và gia đình ông Nguyễn Minh Sô, khu dân cư Lục Đầu Giang, phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ;

Xét đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương tại Công văn số 642/SVHTTDL-DS ngày 20 tháng 7 năm 2012 và Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương thăm dò  khảo cổ tại thành cổ Phao Sơn thuộc gò đất gia đình bà Lê Thị Chính, khu dân cư Ngọc Sơn và gia đình ông Nguyễn Minh Sô, khu dân cư Lục Đầu Giang, phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

- Thời gian thăm dò: từ ngày 15/8/2012 đến ngày 15/9/2012.

- Diện tích thăm dò: 60m2, gồm: 02 hố x 30m2 / 01 hố

- Phụ trách thăm dò: Ông Nguyễn Duy Cương, P. Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hải Dương

Điều 2. Trong thời gian thăm dò, cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố những kết luận khi chưa được cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa đồng ý.  

Bảo tàng tỉnh Hải Dương có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản những hiện vật thu thập được trong quá trình thăm dò, tránh để hư hỏng, thất lạc.

Điều 3. Sau khi kết thúc đợt thăm dò, chậm nhất 03 (ba) tháng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.

Khi công bố kết quả của đợt thăm dò, cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.
Điều 4. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt thăm dò nói trên đúng với nội dung Quyết định.   

Điều 5. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Thủ trưởng cơ quan được cấp giấy phép chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Bộ trưởng;
- Sở VHTTDL tỉnh Hải Dương (02b);
- Bảo tàng tỉnh Hải Dương (02b);
- Lưu: VT, DSVH

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác