2971/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Dự án tu bổ di tích Đền Quả Sơn, tỉnh Nghệ An

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1678/ SVHTTDL-DSVH ngày 02 tháng 7 năm 2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An đề nghị thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đền Quả Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, kèm theo Hồ sơ Dự án. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa Đền Quả Sơn, bao gồm các nội dung: Tu bổ nghi môn hiện có, đền thờ chính (hạ điện, trung điện và thượng điện), mộ Uy Minh Vương và tả vu, hữu vu, nhà bia; phục dụm nghi môn nội, nhà canh, nhà hỏa, lầu Ca Vũ; tôn tạo xây dựng mới miếu Sơ thần, nhà để thuyền, nhà ban quản lý, lầu thiêu hương. Bộ Văn hóa, Thể thao V Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Tu bổ nguyên trạng nhà bia và nghi môn hiện có (thay cho việc phục dựng nghi môn ngoại). Không xây mới nhà bia tả, nhà bia hữu và không trồng cau vua trong khu vực nội tự của đền. Tiếp tục nghiên cứu, sưu tầm tư liệu phục vụ việc thiết kế phục dựng nhà canh, nhà hỏa và lầu Ca Vũ.
- Cốt xây dựng các hạng mục công trình trong khu vực di tích cần phải được xác định chính xác trên cơ sở cốt xây dựng hiện trạng của công trình mộ Lý Nhật Quang và đền thờ chính.
- Về phương án tu bổ đền thờ chính và công trình tả vu, hữu vu: Tận dụng tôi đa ngói lợp còn khả năng sử dụng của các công trình (không thay mới 100% ngói cũ). Không sử dụng đèn neon 1,2m chiếu sáng nội thất. Bổ sung nhà bao che công trình trong quá trình tu bổ.
- Phương án phục dựng nghi môn nội cần được điều chỉnh như sau: Bổ sung đôi rồng chầu trên bờ nóc; thiết kế đầu đao theo hướng không vươn cao; điều chỉnh vòm cổng phụ hai bên nghi môn nội cong tròn hơn nữa; tường hai bên cổng phụ xây tạo lỗ thoáng hình chữ thập; cánh cửa gian giữa để trơn, không chạm trang trí.
- Nghiên cứu điều chỉnh giảm kích thước gian giữa lầu Ca Vũ cho phù hợp với phương án thiết kế phục dựng nghi môn nội và không sử dụng đèn neon để chiếu sáng nội thất công trình này.
- Điều chỉnh thiết kế nhà để thuyền theo hướng chỉ làm hai hàng cột chạy suốt ban gian của công trình và vì kèo bào trơn đóng bén đơn giản.
- Bổ sung ban thờ đá trước mộ Lý Nhật Quang.
- Để hạn chế mật độ xây dựng, phù hợp với nhu cầu sử dụng, công trình nhà ban quản lý chỉ thiết kế với quy mô ba gian.
- Căn cứ pháp lý của Dự án cần bổ sung Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An biết, hướng dẫn chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh Dự án và công bố công khai nội dung dự án tại địa phương, sau đó triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, TĐT.7.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác