2975/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập DA bảo quản, tu bổ di tích chùa La Cả, TP Hà Nội

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
 
Phúc đáp Công văn số 6101/UBND-VX ngày 15/8/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa La Cả thuộc phường Dương Nội, quận Hà Đông. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến:
1. Về chủ trương: Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc lập dự án bảo quản, tu bổ di tích chùa La Cả để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích.
2. Về kinh phí: Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét chủ động cân đối kinh phí từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện dự án bảo quản, tu bổ di tích chùa La Cả.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chủ trương lập dự án bảo quản, tu bổ di tích chùa La Cả./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- S VHTTDL TP Hà Nội;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác