2976/BVHTTDL-VP

TLBT, Chánh VP- Nguyễn Thái Bình Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v triển khai các hoạt động tuyên truyền “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7

Kính gửi: Các cơ quan báo chí thuộc Bộ
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2537- BTTTT-CBC ngày 29/7/2016 của Bộ Thông tin và truyền thong về việc triển khai các hoạt động tuyên truyền “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30 tháng 7”.
Nhằm phát huy hiệu quả tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội và nhân dân chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia phòng, chống mua bán người, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan báo chí thuộc Bộ chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền theo nội dung yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục Văn hóa sở;
- Lưu: VT, THTT, NHP 24.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác