2976/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc các Bản quyền tác giả phối hợp với Ủy ban Quyền tác giả Hàn Quốc tổ chức hội thảo Quyền tác giả Việt Nam - Hàn Quốc về phát triển ngành công nghiệp sáng tạo

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP  ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép Cục Bản quyền tác giả phối hợp với Ủy ban Quyền tác giả Hàn Quốc Tổ chức Hội thảo quyền tác giả Việt Nam - Hàn Quốc nhằm trao đổi kinh nghiệm trong việc thực thi bảo vệ quyền tác giả nói chung và trong các lĩnh vực chương trình máy tính và âm nhạc.

- Thời gian: Ngày 18/11/2010.

- Địa điểm: Tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Kinh phí:

Ủy ban Quyền tác giả Hàn Quốc chịu mọi chi phí cho các Đại biểu Hàn Quốc, tiền thuê Hội trường, thuê phiên dịch tiếng Anh, tài liệu hội thảo và tiền vé máy bay Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh cho các thành viên Ban tổ chức phía Việt Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT,Cục HTQT (1), VTAN.7..

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác