2977/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương xây dựng một số công trình tại di tích chùa Bửu Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 6106/UBND- VX ngày 18/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị thỏa thuận chủ trương lập dự án xây dựng một số công trình tại di tích chùa Bửu Phong thuộc phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa. Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận chủ trương xây dựng một số công trình tại di tích chùa Bửu Phong, gồm: Xây dựng Tam quan, nhà khách, nhà ăn, nhà để xe, hàng rào bảo vệ; cải tạo cảnh quan, non bộ, hồ sen và nhà vệ sinh để phát huy giá trị di tích bằng nguồn kinh phí xã hội hóa do chùa Bửu Phong tự vận động.
Căn cứ tính chất xây dựng (là xây dựng mới và tôn tạo cảnh quan) đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng các hạng mục công trình nêu trên tại di tích chùa Bửu Phong theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về việc thỏa thuận chủ trương xây dựng một số công trình tại di tích chùa Bửu Phong./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Đặng Thị Bích Liên;
- S VHTTDL tỉnh Đng Nai;
- Lưu: VT, DSVH, LQVT.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác