297/TTr-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Tờ trình V/v công nhận bảo vật quốc gia (đợt 4, năm 2015)

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
 
Căn cứ khoản 21 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa quy định các tiêu chí của bảo vật quốc gia và trình tự thủ tục công nhận bảo vật quốc gia, năm 2012, 2013 và 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định công nhận 79 bảo vật quốc gia trên địa bàn cả nước.
Để tiếp tục nhận diện các hiện vật tiêu biểu trình Thủ tướng Chính phủ công nhận bảo vật quốc gia (đợt 4, năm 2015), sau nhiều lần xét chọn từ các Hội đồng khoa học ở cơ sở, tỉnh, thành, ngành, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã lựa chọn, lập hồ sơ một số hiện vật tiêu biểu nhất gửi Hội đồng Di sản văn quốc gia thẩm định. Sau khi nhận được ý kiến thẩm định của Hội đồng Di văn hóa quốc gia (Báo cáo số 15/BC-HDDSVHQG ngày 18 tháng 12  năm 2015), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính trình Thủ tướng Chính phủ xét quyết định công nhận Bảo vật quốc gia cho 25 hiện vật, nhóm hiện vật, cụ thể như sau:
1. Trống đồng cổ Loa và bộ sưu tập lưỡi cày đồng (Niên đại: Văn hóa Đông Sơn, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Hà Nội).
2. Đôi trống đồng Lô lô (Niên đại: trống Đông Sơn nhóm D (khoảng Thế kỷ V), hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Hà Giang).
3. Cột kinh Phật chùa Nhất Trụ (Niên đại: năm 995, dưới thời vua Lê Đại Hành, hiện lưu giữ tại Khu di tích Lịch sử và Kiến trúc nghệ thuật cố đô Hoa Lư, thuộc Trung tâm Bảo tồn di tích Lịch sử - Văn hóa cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).
4. Tượng Thần Visnu (Niên đại: Thế kỷ VI, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Đồng Tháp).
5. Tượng nữ thần Laksmi (Niên đại: Thế kỷ VII, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu).
6. Tượng Nữ thần Laksmi (Niên đại: Thế kỷ VII, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Đồng Tháp).
7. Đầu tượng thần Siva (Niên đại: khoảng đầu Thế kỷ X, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Quảng Nam).
25. Áo Tế giao (Niên đại: 1802 - 1945, hiện lưu giữ tại Bảo tàng cổ vật Cung đình Huế, thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế).
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ra quyết định công nhận Bảo vật quốc gia đợt 4 cho các hiện vật, nhóm hiện vật nêu trên.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Hội đồng DSVHQG;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
- Lưu: VT, DSVH,TTH.18.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác