2980/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 2980/BVHTTDL-DSVH ngày 15 tháng 8 năm 2013 Về việc lập Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng di tích Khu lưu niệm Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và Nghệ nhân Cao Văn Lầu

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Phúc đáp Công văn số 3045/UBND-VX ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đề nghị lập Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng di tích Khu lưu niệm Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và Nghệ nhân Cao Văn Lầu. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Về chủ trương, ngày 25 tháng 6 năm 2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn số 2328/BVHTTDL-KHTC gửi Văn phòng Chính phủ để tổng hợp báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đồng ý với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu. Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo cơ quan chuyên môn khẩn trương triển khai lập Dự án theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập và phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh và Thông tư số 18/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

Khu vực này gắn với cuộc đời của Nghệ nhân Cao Văn Lầu vì vậy việc tu bổ, tôn tạo khu vực này phải gắn với di tích gốc. Nội dung của dự án theo Công văn số 3045/UBND-VX ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đề xuất công trình mới, do đó cần được cân nhắc để phù hợp với phạm vi quy hoạch di tích và tình hình kinh tế - xã hội hiện nay.

Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chủ trương lập Dự án Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng di tích Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và Nghệ nhân Cao Văn Lầu để Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu biết và chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định./.

 

Nơi nhận:

-Như trên (kèm theo CV số 2328/BVHTTDL-KHTC);

 -Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-TT Vương Duy Biên;

-Vụ Kế hoạch, Tài chính;

-Lưu: VT, DSVH, LQV.09.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác