2982/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Liên hoan phim tài liệu khoa học quốc tế 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Luật di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh ngày 18 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Thông tư số 11/2011/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 9 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện một số quy định liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện ảnh;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Điện
ảnh,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Viện Goethe Hà Nội tố chức Liên hoan phim tài liệu khoa học quốc tế 2015, thời gian từ 01/10 - 20/12/2015 tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Phú Thọ, Thái Bình, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh, Bạc Liêu, Lâm Đồng.
Danh sách các phim trình chiếu tại Liên hoan theo Quyết định số 170/QĐ- ĐA ngày 21 tháng 8 năm 2015 của Cục trưởng Cục Điện ảnh về việc giới thiệu phim nước ngoài tại Việt Nam.
Điều 2. Về kinh phí: Viện Goethe Hà Nội chịu mọi chi phí liên quan đến tố chức Liên hoan phim.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Điện ảnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Sở VH và TT Hà Nội, TP. H Chí Minh;
- S VH-TT-DL Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Phú Thọ, Thái Bình, Đà Nng,
Thừa Thiên Huế,
Quảng Nam, Đk Lk, Bạc Liêu, Lâm Đồng
- Lưu: VT, HTQT, TQA (15).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác