2988/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Mở Lớp Bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế về Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Hà Nội và Liên Bang Nga năm 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Thông tư số 07/2006/TT-BNV ngày 01 tháng 12 năm 2006 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

Căn cứ Quyết định số 827/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 03 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2010;

Căn cứ nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2010 của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Bồi dưỡng Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao cho Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp vời các cơ quan, đơn vị liên quan mở Lớp Bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế về Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Hà Nội và Liên Bang Nga năm 2010 cho cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ và lãnh đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Địa điểm:

- Tại Hà Nội từ ngày 20/9/2010 đến ngày 21/9/2010;

- Tại Liên Bang Nga từ ngày 22/9/2010 đến ngày 29/9/2010;

Điều 2. Kinh phí tổ chức lớp lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp Bộ cấp cho Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch năm 2010 bao gồm:

1. Kinh phí tổ chức lớp học tại Hà Nội: chi tổ chức lớp học, thù lao giảng viên, ô tô đưa đón học viên từ nơi học đến sân bay Nội Bài và ngược lại ;

2. Kinh phí tổ chức lớp học tại Liên Bang Nga gồm: Chi phí đào tạo, Ban tổ chức lớp (thực hiện theo hình thức hợp đồng), Thù lao phiên dịch, dịch tài liệu;

3. Kinh phí Ban tổ chức tại Liên Bang Nga thực hiện đúng chế độ đoàn ra theo quy định hiện hành;

4. Kinh phí học tập của học viên do cơ quan cử cán bộ đi học cấp theo quy định hiện hành;

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Hiệu trưởng Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, TCCB, T12.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác