2989/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thực hiện Khu trưng bày của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội và Thăng Long - Hà Nội năm 2010;

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2324/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 7 năm 2010 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội Việt Nam và Thăng Long-Hà Nội năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 2766/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 8 năm 2010 của Bộ Văn hoá, Thể thao, ngày 09 tháng 8 năm 2010 của Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch về việc. thành lập Ban Tổ chức Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội Việt Nam và Thăng Long Hà Nội năm 2010;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng và Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm hội chợ Triển lãm Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Khu trưng bày của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội và Thăng Long Hà Nội năm 2010 (gọi tắt là Khu trưng bày).

Thời gian từ ngày 01-06 tháng 10 năm 2010 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (số 148 Giảng Võ, Ba Đình Hà Nội).

Điều 2. Kinh phí tổ chức hoạt động trên được trích từ nguồn kinh phí tổ chức Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội Việt Nam và Thăng Long-Hà Nội năm 2010 cấp qua Văn phòng Bộ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ, Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ trưởng, (để b/c);

- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

- Lưu: VT, VP (THTT), VVD (20).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác