2989/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 01/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 01 năm 2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế làm việc của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.  

Điều 3. Chánh Văn phòng có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế làm việc của Bộ.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các tổ chức và cá nhân có quan hệ làm việc với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thủ tướng Chính phủ; 
-  PTTg Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Văn phòng Chính phủ;
- Uỷ ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;                                           
- Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn TNCSHCM, Hội CCB Bộ;
- Trang TTĐT (Website) của Bộ; 
- Lưu: VT, Vụ TCCB

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác