298/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Trai đường tại chùa Teakhinasakor Ta Lôn (chùa Ta Lôn), huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 02/TTr- SVHTTDL ngày 06/01/2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh đề nghị thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Trai đường tại chùa Teakhinasakor Ta Lôn (chùa Ta Lôn), ấp Cái cối, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (kèm theo hồ sơ). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thấm định như sau:
Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Trai đường tại chùa Teakhinasakor Ta Lôn (chùa Ta Lôn), ấp Cái cối, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn Chủ đầu tư bổ sung vào hồ sơ các bản vẽ chi tiết kỹ thuật để đảm bảo đủ điều kiện thi công công trình.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh biết, thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;

- Lưu: VT, DSVH, NMK.07.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác