2990/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc Thành lập Tổ xây dựng Đề cương Khu trưng bày của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Triển lãm thành tựu kinh tế- xã hội và Thăng Long- Hà Nội năm 2010.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2324/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 7 năm 2010 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội Việt Nam và Thăng Long-Hà Nội năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 2766/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 8 năm 2010 của Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch về việc thành lập Ban Tổ chức án Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội Việt Nam và Thăng Long-Hà Nội năm 2010;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng và Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ xây dựng Đề cương Khu trưng bày của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội Việt Nam và Thăng Long-Hà Nội năm 2010; (gọi tắt là Tổ xây dựng Đề cương Khu trưng bày) với các thành viên có tên sau:

1. Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm -Tổ trưởng;

2. Ông Nguyễn Danh Thuận, Phó Giám đốc Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam -Tổ phó;

3. Ông Nguyễn Hùng Quân, Chánh Văn phòng Tổng cục Thể dục thể thao -Tổ phó;

4. Ông Nguyễn Thành Vượng, Vụ trưởng Vụ Thị trường - Tổng cục Du lịch -Tổ phó;

5. Bà Đặng Thị Thu Hà, Phó Chánh Văn phòng Bộ -Thành viên;

6. Bà Trần Tuyết Ánh, Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình -Thành viên;

7. Ông Nguyễn Hữu Toàn, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa -Thành viên;

8. Ông Hoàng Sơn, Phó Viện trưởng Viện Văn hoá - Nghệ thuật Việt Nam -Thành viên;

Điều 2. Tổ xây dựng Đề cương Khu trưng bày có trách nhiệm xây dựng đề cương chi tiết trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

Điều 3. Kính phí hoạt động cửa Tổ xây dụng Đề cương Khu trưng bày được trích từ nguồn kinh phí tổ chức Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội Việt Nam và Thăng Long-Hà Nội năm 2010 cấp qua Văn phòng Bộ.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Giám đốc Trung tâm hội chợ Triển lãm Việt Nam, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

-Lưu: VT, VP (THTT), VVD (20).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác