2993/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức hỗ trợ Đại sứ quán Vương quốc Tây Ban Nha tại Hà Nội triển khai chương trình "Lễ hội Rồng"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Căn cứ Công an số 4082/VPCP -KGVX ngày 15 tháng 6 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ giao Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan có liên quan tạo điều kiện thuận lợi và hướng dẫn Đại sứ quán Vương quốc Tây Ban Nha tại Hà Nội thực hiện chương trình "Lễ hội Rồng"

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức hỗ trợ Đại sứ quán Vương quốc Tây Ban Nha tại Hà Nội triển khai chương trình "Lễ hội Rồng" bao gồm các ông, Bà có tên sau đây./.

Ban Chỉ đạo:

1. Ông Lê Tiến Thọ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban.

2. Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội. Phó Trưởng Ban

Ban Tổ chức:

1. Ông Nguyên Văn Tình, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban.

2. Ông Vương Duy Biên, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Nghệ thuật biểu diễn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban.

3. Ông Trần Quốc Chiêm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phó Trưởng Ban.

4. Ông Cấn Văn Nghĩa, Giám đốc Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia, Phó Trưởng Ban.

5. Ông Hoàng Trung Thông, Đại tá, Phó Tham mưu trưởng Tổng cục Công nghiệp quốc phòng Bộ Quốc phòng - Ủy viên.

6. Ông Phạm Hoa, Đại tá, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng cục chính trị Bộ Quốc phòng - Ủy viên.

7. Bà Ngô Phương Lan, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên

8. Ông Nguyễn Đăng Chương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên.

9. Ông Nguyên Tuấn Linh, Phó Giám đốc Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên.

10. Ông Vũ Ngoạn Hợp, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên.

11. Ông Tạ Duy Ánh, Phó Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên.

12. Ông Nguyễn Trí Dũng, Phó Giám đốc Công ty Hoá chất Z21 Bộ Quốc phòng, Ủy viên.

13. Ông Đỗ Quang Quý, Giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật Cục Nghệ thuật biểu diễn Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ủy viên.

14. Ông Trịnh Quốc Anh, chuyên viên Cục Hợp tác quốc tế Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ủy viên.

15. 01 đại diện lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy viên.

16. 01 đại diện lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội. Ủy viên.

17. 01 đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội, Ủy viên.

18. 01 đại diện lãnh đạo Sở Y tế thành phố Hà Nội, Ủy viên.

19. 01 đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng thành phố Hà Nội

20. 01 đại diện lãnh đạo UBND huyện Từ Tiêm thành phố Hà Nội, Ủy viên.

21. 01 đại diện lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Ủy viên.

22. 01 đại diện lãnh đạo Tổng Công ty điện lực thành phố Hà Nội, Ủy viên.

Điều 2. Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành công việc có liên quan để phê duyệt kịch bản, tạo điều kiện thuận lợi và hướng dẫn Đại sứ quán Vương quốc Tây Ban Nha tại Hà Nội triển khai chương trình "Lễ hội Rồng".

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức tự giải tán sau khi kết thúc chương trình.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và các ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 1, điều 4;

- Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ

Nguyễn Sinh Hùng (để b/c)

- Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ;

- Ban Chỉ đạo Quốc gia 1.000 năm Thăng Long -Hà Nội;

- UBND TP Hà Nội; Bộ Công an; Bộ Ngoại Giao;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội;

-TC TDTT; Cục NTBD; Cục HTQT; Khu LH TTQG;

Trung tâm TC BDNT -Cục NTBD

-Lưu: VT, HTQT, TQA 35;

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác