2996/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Liên hoan Múa Đương đại - Sự gặp gỡ Á Âu 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, khấu;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn Thể thao và Du lịch về việc sửa đối, bố sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam phối hợp với Phái đoàn Wallonie Bruxelles tại Việt Nam, Viện Goethe Hà Nội, Trung tâm Văn hóa Pháp tại Việt Nam, Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, Đại sứ quán Israel tại Việt Nam, Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam và Trường Trung cấp Múa Thành phố Hồ Chí Minh tố chức Liên hoan Múa Đương đại - Sự gặp gỡ Á Âu 2015.
- Thời gian: Từ ngày 30/9 - 04/10/2015.
- Địa điểm: Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Về kinh phí:
- Các đơn vị quốc tế tham gia Liên hoan chịu chi phí mời nghệ sỹ, in ấn tài liệu, thuê địa điểm tập luyện, biểu diễn và trang thiết bị kỹ thuật, địa điểm biếu diễn.
- Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam và Trường Trung cấp Múa Thành phố Hồ Chí Minh chịu thù lao tập luyện, biểu diễn cho các diễn viên Việt Nam tham gia Liên hoan.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biếu diễn, Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT, TQA (10).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác