2998/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc Tổ chức hội thảo "Giải pháp bảo tồn và phát huy nghệ thuật sân khấu truyền thống"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2011 của Cục Nghệ thuật biểu diễn tại Quyết định số 4599/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì và phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấn Việt Nam, hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam tổ chức hội thảo “Giải pháp bảo tồn và phát huy nghệ thuật sân khấu truyền thống" vào trung tuần tháng 11 năm 2011 tại Hà Nội.

Điều 2. Kinh phí tổ chức lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2011 của Cục Nghệ thuật biểu diễn đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, NTBD, Thg,8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác