2999/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn số 2999/BVHTTDL-DSVH ngày 24/7/2015 V/v thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ di tích Địa điểm Gò Lăng - Quê hương của các thủ lĩnh nghĩa quân Tây Sơn, Bình Định

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 3100/UBND- VX ngày 03 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đề nghị thỏa thuận chủ trương lập quy hoạch và dự án đầu tư xây dựng di tích Địa điểm Gò Lăng - Quê hương của các thủ lĩnh nghĩa quân Tây Sơn thuộc xã Bình Thành, huyện Tây Sơn. Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Căn cứ quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh thì di tích Địa điểm Gò Lăng - Quê hương của các thủ lĩnh nghĩa quân Tây Sơn không lập quy hoạch mà lập dự án tu bổ di tích để bảo tồn và phát huy giá trị, trong nội dung dự án có phương án quy hoạch tổng mặt bằng. Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định chỉ đạo cơ quan chức năng căn cứ quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ để lập dự án tu bổ di tích Địa điểm Gò Lăng, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thỏa thuận chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng di tích Địa điểm Gò Lăng./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- S VHTTDL tỉnh Bình Định;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác