29/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v góp ý Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đến năm 2025

Kính gửi:
             - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
             - Bộ Tài chính;
             - Bộ Xây dựng.
 
Ngày 25 tháng 12 năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ có Tờ trình số 5393/TTr-UBND đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đến năm 2025. Căn cứ quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh và Quyết định số 1021/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đến năm 2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng nghiên cứu, thẩm định và có ý kiến bằng văn bản về Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đến năm 2025 nêu trên để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có cơ sở tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Văn bản góp ý xin gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 20 tháng 01 năm 2016.
 (Gửi kèm hồ sơ Quy hoạch).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
-UBND tỉnh Phú Thọ;
-Lưu: VT, DSVH, VHN.12.
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác