3000/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v đề nghị Hội đồng DSVH QG góp ý Dự thảo Nghị định Di sản Thế giới và việc thu hẹp vùng đệm của Vịnh Hạ Long

Kính gửi: Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia
 
Để có cơ sở chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác quản lý, bảo vệ Di sản Thế giới ở Việt Nam, đóng góp hiệu quả hơn nữa vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia có ý kiến góp ý đối với:
1. Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới ở Việt Nam (gửi kèm Dự thảo Nghị định).
2. Về đề nghị xin thu hẹp diện tích vùng đệm Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long và việc triển khai các dự án tại vùng đệm.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NVC.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác