3000/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc bổ nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2011-2012

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, tiêu chuẩn, hoạt động, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam ban hành theo Quyết định
số 2995/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Trần Thị Thanh Nhàn (Nghệ danh: Lý Nhã Kỳ) là Đại sứ Du lịch Việt Nam, nhiệm kỳ 01 năm (từ tháng 9 năm 2011 đến tháng 9 năm 2012).

Điều 2. Bà Trần Thị Thanh Nhàn (Nghệ danh: Lý Nhã Kỳ) thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế bổ nhiệm miễn nhiệm, tiêu chuẩn, hoạt động, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam ban hành theo Quyết định số 2995/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch và  Bà Trần Thị Thanh Nhàn (Nghệ danh: Lý Nhã Kỳ) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn (để báo cáo);
- Lưu: VT, HTQT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác